Arodizglītības programmas

 

ZOBĀRSTA ASISTENTS

ZOBĀRSTA ASISTENTS ir speciālists, kurš atbild par infekcijas kontroli zobārstniecības kabinetā un veic zobārsta asistenta funkcijas zobārstniecības manipulāciju laikā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Zobārsta asistents”- 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Zobārsta asistentam jāprot:

veikt dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumus zobārstniecības kabinetā,

veikt asistenta darbu, strādājot ar zobārstu manipulāciju laikā.

Zobārsta asistents var strādāt zobārstniecības kabinetos.

 

MĀSAS PALĪGS

MĀSAS PALĪGS ir profesionālās veselības aprūpes darbinieks, kurš veic pacientu aprūpi aprūpes dalībnieku komandā māsas vadībā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Māsas palīgs”- 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Māsas palīgam jāprot:

veikt māsas nozīmētās darbības vai asistēt māsai pacienta pamata vajadzību nodrošināšanai,

veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra,

veikt māsas nozīmētās aprūpes darbības visu vecuma grupu pacientiem,

veikt higiēnas procedūras pacientam,

sniegt pacientam pirmo palīdzību,

strādāt komandā ar citiem aprūpes komandas dalībniekiem, ievērojot kultūras, ētikas un profesionālos principus.

Māsas palīgs var strādāt:

primārās veselības aprūpes iestādēs,

stacionāros,

rehabilitācijas iestādēs,

bērnu aprūpes iestādēs.

 

APRŪPĒTĀJS

APRŪPĒTĀJS ir kvalificēts sociālās aprūpes nozares speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Aprūpētājs” – 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Aprūpētājam jāprot:

nodrošināt cilvēku pamatvajadzības,

nodrošināt pacientu aprūpi un veicināt pašaprūpi,

lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes,

līdzdarboties komandas darbā,

sadarboties ar indivīdiem, ģimenēm,

veikt ikdienas darbus mājas apstākļos.

Aprūpētājs var:

veikt aprūpi mājas apstākļos,

strādāt bērnu aprūpes iestādēs,

strādāt sociālās aprūpes iestādēs.

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

 

VECMĀTE

VECMĀTE ir speciālists, kurš rūpējas par sievietes, viņas ģimenes un sabiedrības reproduktīvo veselību, veic pirmsgrūtniecības aprūpi. Sagatavo grūtnieci un viņas ģimeni dzemdībām, veic dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, kā arī veic fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda vadīšanu.

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Vecmāte” – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Vecmātei jāprot:

veikt grūtniecības novērošanu, sagatavot grūtnieci un viņas ģimeni dzemdībām,

vadīt dzemdības un sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību,

izglītot sievieti ģimenes plānošanas, higiēnas un zīdaiņa kopšanas jautājumos.

Vecmāte var strādāt:

dzemdību nama nodaļās,

ginekoloģiskajos kabinetos,

ģimenes aprūpes un konsultācijas centros,

doktorātos.

 

MĀSA

MĀSA ir speciālists, kurš profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi, piedalās ārstniecībā, rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Māsa” - 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Māsai jāprot:

veikt profilakses darbu ar visa vecuma indivīdiem,

sniegt profesionālu aprūpi preventīvajā, kuratīvajā un rehabilitācijas līmenī, ievērojot māsu ētiku un profesionālos standartus,

novērtējot indivīda, ģimenes un sabiedrības veselības stāvokli, patstāvīgi plānot un organizēt savā pārziņā esošo aprūpi,

pieņemt nepieciešamos lēmumus, motivējot un atbildot par savu darbību,

izglītot un konsultēt indivīdu, ģimeni un sabiedrību veselības uzturēšanā un uzlabošanā,

sniegt neatliekamo palīdzību.

 

Māsa var strādāt:

primārās veselības aprūpes iestādēs,

stacionāros,

rehabilitācijas iestādēs,

doktorātos,

bērnu aprūpes iestādēs.

 

ĀRSTA PALĪGS

ĀRSTA PALĪGS ir speciālists, kas specializējies darbam neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu medicīnā un kurš nodrošina profesionālu neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu saslimšanu un traumu gadījumos.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Ārsta palīgs” - 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Ārsta palīgam jāprot:

izvirzīt savas darbības mērķus un noteikt prioritātes,

orientēties akūtās medicīniskās situācijās, uzturēt pacienta dzīvības funkcijas,

sniegt pacientam profesionālu neatliekamo medicīnisko palīdzību,

sniegt pacientam medicīnisko palīdzību pirmshospitalizācijas etapā,

organizēt medicīnisko palīdzību dabas katastrofu un ķīmiskā, mehāniskā terorisma izraisīto katastrofu gadījumos,

nodrošināt nepārtrauktu neatliekamo pirmshospitāla etapa medicīnisko palīdzību abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem saskaņā ar valstī apstiprinātiem algoritmiem un likumdošanas aktiem.

Ārsta palīgs var strādāt:

neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos,

katastrofu medicīnas centra operatīvajā medicīniskajā dienestā,

ambulatorajā dienestā, doktorātos,

NBS medicīniskajās vienībās.

 

FARMACEITA ASISTENTS

FARMACEITA ASISTENTS ir speciālists, kurš veic profesionālu darbību aptiekās, zāļu lieltirgotavās un farmaceitiskos ražošanas uzņēmumos.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: :”Farmaceita asistents” – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Farmaceita asistentam jāprot:

veikt zāļu izgatavošanu pēc receptēm,

veikt recepšu pieņemšanu un recepšu zāļu izsniegšanu, izskaidrot to lietošanu,

izsniegt bezrecepšu zāles un izskaidrot to lietošanu,

veikt zāļu klasifikāciju un uzglabāšanu,

veikt zāļu pasūtīšanu un preču pieņemšanu,

veikt zāļu uzskaiti,

veikt kases operācijas,

veikt medicīnisko preču izsniegšanu, izskaidrot to lietošanu,

veikt zāļu kvalitātes kontroli,

veikt ķīmijas laboratorijas darbus,

veikt veselīga dzīvesveida popularizēšanu iedzīvotāju vidū,

nepieciešamības gadījumā sniegt līdzārsta neatliekamo medicīnisko palīdzību

Farmaceita asistents var strādāt:

aptiekās,

zāļu lieltirgotavās,

farmaceitiskos ražošanas uzņēmumos.

 

Uzņemšana

 

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000022308

 

Tomsona iela 37, Rīga, LV – 1013, Tālrunis/Fakss 67371147

 

APSTIPRINĀTS

Rīgas 1.medicīnas koledžas Padomes sēdē 2012.gada 24.augustā, protokols Nr.4 

 

Stājas spēkā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas direktores I.Bungas 14.09.2012. rīkojumu Nr.99, 2.p.

 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 45.pantu, 46. pantu, 47.pantu un 2006.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2013.gadā”, IZM 11.09.2009. vēstuli Nr.1-13/7133 „Par Augstskolu likuma 47.panta otrās daļas interpretāciju”

 

1.Pieteikties studijām koledžā var Latvijas Republikas pilsoņi ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas nepilsoņu izdotu pasi, kā arī ārvalstnieki, kuriem ir vidējo izglītību apliecinoši dokumenti. 

2.Uzņemšana studiju programmās „Māszinības” (41723), „Ārstniecība” (41721) un „Farmācija”(41725) sastāv no:

    2.1. reflektantu reģistrācijas studijām;

    2.2. konkursa uz studiju vietām;

    2.3. konkursa rezultātu izziņošanas;

    2.4. studiju līguma noslēgšanas;

    2.5. imatrikulācijas studijām.

 

3.Reflektants, reģistrējoties studijām, uzņemšanas komisijā iesniedz:

    3.1. iesniegumu pēc vienotas formas;

    3.2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju (uzrādot oriģinālu);

    3.3. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu);

    3.4. pases kopiju (uzrādot oriģinālu);

    3.5. 4 fotokartiņas (3 x 4 cm);

    3.6. veselības izziņu;

    3.7. ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta

    kopiju;

    3.8. bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši bērni – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtu bāreņa apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

    3.9. ja reflektants vidējo izglītību ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņu, kas apliecina, ka ārvalstīs iegūtā izglītība atbilst Latvijas Republikas vidējās izglītības līmenim. Dokumentu iesniegšana un reģistrēšana notiek bez maksas.

 

4.Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz

    1)centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā) vērtējumu, kam jābūt ne zemākam par E līmeni. 

    2)visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu rezultātu vidējo rādītāju. Sertifikātā norādītais zināšanu līmenis tiek pielīdzināts ballēm pēc sekojošas sistēmas:

    A līmenis – 10 punkti,

    B līmenis – 9 punkti,

    C līmenis – 7 punkti,

    D līmenis – 6 punkti,

    E līmenis – 5 punkti.;

    Iegūtie punkti tiek summēti un reflektanti tiek imatrikulēti, sākot no summāri lielākā punktu skaita, atbilstoši studiju vietu daudzumam.

 

    Vienādu rezultātu uzrādīšanas gadījumos pretendents, kas iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei izmanto atkārtoti, tiek ierindots konkursa rezultātu rindā kā nākamais aiz pretendentu kopuma, kuri: 

    -iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei izmanto pirmo reizi,

    -iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem iepriekš ir izmantojuši, bet citas augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei,

    -iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei kaut kad ir izmantojuši, taču nav pabeiguši (nav iepriekš ieguvuši attiecīgo augstākās izglītības profesionālo kvalifikāciju).

 

5.Studiju programmā „Farmācija” (41725) reflektantam jāuzrāda atestāta atzīme ķīmijā.

 

6.Ārpus konkursa uzņem bāreņus un bez vecāku apgādības palikušus bērnus. 

 

7.Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmušas ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme un gala vērtējums latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā). 5 ballu sistēmā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas 10 ballu atzīmju sistēmai, reizinot ar koeficientu 1,76.

 

8.Pēc konkursa rezultātu apkopošanas, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas, Uzņemšanas komisija izziņo tā rezultātus. Konkursa pēdējais noslēguma termiņš ir 14.augusts. Ja konkursa rezultātā vai pēc imatrikulācijas nav aizpildītas valsts budžeta vietas, koledža izsludina papildu uzņemšanu, nosakot citus termiņus.

 

9. Reflektanti konkursa kārtībā tiek imatrikulēti konkrētajā studiju programmā pēc studiju līguma noslēgšanas. Reflektanti, kuri atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajiem nosacījumiem, slēdz līgumu ar Rīgas 1.medicīnas koledžu par izglītības iegūšanu pilna laika studijās.

 

10. Uzņemšanas komisija sagatavo rīkojuma projektu reflektantu imatrikulācijai. Rīkojumu par imatrikulāciju paraksta koledžas direktore. Reflektantu imatrikulācija notiek līdz 2013.gada 31.augustam.

 

11. Reflektanta pienākumi un tiesības.

    11.1. Reflektantam ir pienākums

1)savlaikus iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamos dokumentus un/vai to kopijas,

2)izpildīt šo noteikumu prasības,

3)ievērot koledžas iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā.

    11.2 Reflektantam ir tiesības

1)iepazīties ar informāciju par visām koledžas piedāvātajām studiju programmām Uzņemšanas komisijā (mutiski un rakstiski),

2)iepazīties ar konkursa rezultātiem ,

3)prasīt noformēt rakstveidā koledžas lēmumu par atteikumu imatrikulēt reflektantu,

4)apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus koledžas direktorei vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

12.Koledžas tiesības un pienākumi.

    12.1. Koledžai ir pienākums

1)savlaikus izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā,

2)informēt par uzņemšanas kārtību,

3)informēt par konkursa rezultātiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas,

4)veikt imatrikulāciju studiju programmā.

    12.2. Koledžai ir tiesības

1)veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā,

2)noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības,

3)ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

 

13.Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos ir iespējama, ja nokārtoti attiecīgās studiju programmas iepriekšējo posmu nepieciešamie pārbaudījumi citā augstskolā vai koledžā, kā arī ievērojot kārtību, ko nosaka Augstskolas likums un atbilstoši Ministru kabineta noteikumi.

 

14.2013./2014. akadēmiskajā gadā Rīgas 1.medicīnas koledža piedāvā pilna laika klātienes studijas bez maksas šādās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās:

    14.1. „Māszinības” (41723) māsas kvalifikācijas iegūšanai,

    14.2. „Ārstniecība” (41721) ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai,

    14.3. „Ārstniecība” (41721) vecmātes kvalifikācijas iegūšanai,

    14.4. „Farmācija” (41725) farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai.

 

15.Pieteikšanās studijām 2013./2014. akadēmiskajā gadā notiks no 2013.gada 10.jūnija līdz 2013.gada 9.augustam. 

 

16.Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiks uzsākta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2013.gadā”.

 

17.Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ - Lejuplādēt >>>

 

Subcategories