Informācija aktualizēta 22.09.2016.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001. Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI.

 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 01.septembra sadarbības līgumu Nr.6.-3.3.3/19.2015. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Rīgas 1.medicīnas koledžu par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 īstenošanā,  Rīgas 1. medicīnas koledža 2016./2017. mācību gadā projekta ietvaros realizē arodizglītības programmu:

 

„Zobārstniecība” ar kvalifikāciju „Zobārsta asistents” (kods 35a724001)

 

Jauniešu garantija der man?

 

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 


Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;
 • studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijaspasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

 

 

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

 

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

Izglītības procesa laikā izglītojamajam tiek nodrošināta ikmēneša mērķstipendija, ja:

 •  -  visos mācību priekšmetos izglītojamais ir sekmīgs;
 •  - mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav neviena neattaisnoti kavēta stunda (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
 •  - mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;
 •  - izglītojamais neatrodas ieslodzījuma vietā;
 •  - izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;
 •  - izglītojamā neatrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā.

 

2015.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”

 

Projekts līdzfinansēts Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros