1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

 

VECMĀTE (studiju ilgums - 3 gadi)

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE
STUDIJU PROGRAMMA:  ĀRSTNIECĪBA
KVALIFIKĀCIJA:  VECMĀTE

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 721

Iegūstamā kvalifikācija:  Vecmāte

Studiju ilgums un apjoms:  3 gadi,  120 KP ( 180 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

- Vispārizglītojošā daļa – 23 KP ( 34,5 ECTS )

- Nozares studiju kursi – 69 KP ( 103,5 ECTS )

- Izvēles studiju kursi – 3 KP ( 4,5 ECTS )

- Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 17 KP ( 25,5 ECTS )

- Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

 

Studiju programmas plāns

 

Studiju programmas mērķi:

- Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbam vecmātes profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, vecmātes profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām.

- Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

- Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

 

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

 

1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

2. nodrošināt studiju programmas apguvi, atbilstoši vecmātes 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām; 

3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sieviešu veselības aprūpē un likumdošanā, pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

4. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, lai risinātu ar dzemdniecību un ginekoloģiju saistītu situāciju izraisītās problēmas;

5. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes medicīnisko manipulāciju veikšanā ambulatorās un stacionārās iestādēs;

6. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā un aprūpē, kā arī patoloģiski noritošas grūtniecības izvērtēšanā;

7. dot iespēju apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu ambulatorajā un stacionārajā vecmātes praksē;

8. dot iespēju apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu kvalitatīvas dzemdībpalīdzības sniegšanā;

9. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumos, kā arī ģimenes sagatavošanā dzemdībām;

10. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs: 

Vecmātes profesijas standarts:

http://www.vecmasuasociacija.lv/wp-content/uploads/Standrt.apstipr..pdf

 

Darba iespējas:

- Dzemdību nama nodaļās

- Ginekoloģiskajos kabinetos

- Ģimenes aprūpes un konsultāciju centros

- Doktorātos u.c. veselības aprūpes iestādēs

- Var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants veselības aprūpes jomā

 

Studiju turpināšanas iespējas:

- Tālākizglītība sertifikācijai

- Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte (profesionālā bakalaura studiju programmas “Vecmāte”, “Māszinības”)

- Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte  (profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”)

 

Kontaktinformācija:

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes katedras vadītājs Imants Lācis

Tālrunis:  67374186, E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FARMACEITA ASISTENTS (studiju ilgums - 2 gadi un 6 mēneši)

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE
STUDIJU PROGRAMMA:  FARMĀCIJA
KVALIFIKĀCIJA:  FARMACEITA ASISTENTS

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 725

Iegūstamā kvalifikācija:  Farmaceita asistents

Studiju ilgums un apjoms:  2,5 gadi,  100 KP ( 150 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

- Vispārizglītojošā daļa – 23 KP ( 34,5 ECTS

- Nozares studiju kursi – 46 KP ( 69 ECTS )

- Izvēles studiju kursi – 3 KP ( 4,5 ECTS )

- Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 20 KP ( 30 ECTS )

- Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

Studiju programmas plāns

Studiju programmas mērķi:

Sagatavot  farmaceita asistenta  profesijā veselības aprūpes speciālistu, kurš

- strādā aptiekās farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem;

var strādāt atbildīgās amatpersonas uzraudzībā atbilstoši darba specifikai zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;

sekmē savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, ir motivēts nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes;

- ir motivēts tālākai izglītībai specialitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

 

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

1. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši farmaceita asistenta 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

2. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, spēju sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt lietišķos pētījumus;

3. izveidot prasmes veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses;

4. pilnveidot programmas informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu;

5. rosināt studentu motivāciju tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai;

6. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs:

Farmaceita asistenta profesijas standarts:

http://www.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0369.pdf

 

Darba iespējas:

- Aptiekās
- Zāļu lieltirgotavās
- Farmaceitiskās ražošanas uzņēmumos

 

Studiju turpināšanas iespējas:

- Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (bakalaura studiju programma „Farmācija”)

- Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte  (2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Farmācija”)

Kontaktinformācija:

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes katedras vadītājs Imants Lācis

Tālrunis:  67374186, E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ĀRSTA PALĪGS (studiju ilgums - 3 gadi)

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE
STUDIJU PROGRAMMA:  ĀRSTNIECĪBA
KVALIFIKĀCIJA:  ĀRSTA PALĪGS

 

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 721

Iegūstamā kvalifikācija:  Ārsta palīgs

Studiju ilgums un apjoms:  3 gadi,  120 KP ( 180 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

- Vispārizglītojošā daļa – 21.5 KP ( 32,25 ECTS )

- Nozares studiju kursi – 67,5 KP ( 101,25 ECTS )

- Izvēles studiju kursi – 3 KP ( 4,5 ECTS )

- Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 20 KP ( 30 ECTS )

- Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

Studiju programmas plāns

Studiju programmas mērķi:

Sagatavot ārsta palīga profesijā ārstniecības personu, kura

sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmshospitālā etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās;

- var strādāt patstāvīgi un sadarbībā ar ārstu, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi, nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecumu grupu pacientiem visos trijos (primārais, sekundārais, terciārais) veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu;

- organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes;

- ir motivēta tālākai izglītībai specialitātē.

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši ārsta palīga 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā;

4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, risināt ekstremālo situāciju izraisītās problēmas;

6. attīstīt studentu prasmes medikamentozajā ārstēšanā, akūtās situācijās un hronisku veselības traucējumu gadījumos;

7. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ārstniecisko manipulāciju veikšanā primārās veselības aprūpes iestādēs;

8. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ķirurģisko manipulāciju veikšanā NMP dienestā un uzņemšanas nodaļu līmenī;

9. dot iespēju apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu NMP, Ambulatorajā dienestā, NBS (Nacionālie bruņotie spēki) medicīniskajā ‎dienestā;

10. dot iespēju apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu primārās veselības aprūpes iestādēs, uzņemšanas nodaļās, motivēt piedalīties NMP darba organizācijā;

11. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs:

Ārsta palīga profesijas standarts:

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0262.pdf

 

Darba iespējas:

- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā

- Ģimenes ārsta praksē

- Klīniku uzņemšanas nodaļās un operāciju blokos

- NBS medicīniskajā dienestā

 

Studiju turpināšanas iespējas:

- Tālākizglītība sertifikācijai

- Specializācija NMPD vai ambulatorajam dienestam

- Specializācija NBS medicīniskajam dienestam

 

Kontaktinformācija:

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes katedras vadītājs Imants Lācis

Tālrunis:  67374186, E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

MĀSA (studiju ilgums - 3 gadi)

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE
STUDIJU PROGRAMMA:  MĀSZINĪBAS
KVALIFIKĀCIJA:  MĀSA

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 723

Iegūstamā kvalifikācija:  Māsa

Studiju ilgums un apjoms:  3 gadi,  120 KP ( 180 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

- Vispārizglītojošā daļa – 20 KP ( 30 ECTS )

- Nozares studiju kursi – 69 KP ( 103,5 ECTS )

- Izvēles studiju kursi – 3 KP ( 4,5 ECTS )

- Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 20 KP ( 30 ECTS )

- Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

 

Studiju programmas plāns

Studiju programmas pamatmērķi:

- Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbībai māsas profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām.

- Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā un izglītojamā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

- Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

 

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši māsas  4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā;

4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā;

6. attīstīt studentu radošās spējas un prasmes plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi;

7. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes ievākt subjektīvo informāciju un pielietot pacienta objektīvās izmeklēšanas metodes;

8. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes nodrošināt nozīmēto diagnostiku un ārstniecisko procedūru veikšanu;

9. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes igūt, novērtēt un dokumentēt datus par pacienta orgānu un sistēmu funkcionālo darbību un antropometriskiem rādītājiem;

10. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veikt pacientu aprūpi dažādās vecuma grupās un dažādos veselības aprūpes līmeņos;

11. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veikt pacientu, viņu ģimenes locekļu, veselības aprūpes komandas speciālistu, sabiedrības izglītošanas darbu un tā izvērtēšanu;

12. studiju procesa īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs:

Māsas profesijas standarts:

 

http://www.masuasociacija.lv/wp-content/uploads/2014/02/PROFESIJAS-STANDARTS.pdf

 

 

Darba iespējas:

- Dažāda profila veselības aprūpes iestādēs

- Veselības aprūpes, rehabilitācijas un ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs

- Ģimenes ārstu praksēs

Studiju turpināšanas iespējas:

- Tālākizglītība sertifikācijai

- Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

- Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

 

Kontaktinformācija:

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes katedras vadītājs Imants Lācis

Tālrunis:  67374186, E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!