MĀSA

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE

STUDIJU PROGRAMMA:  MĀSZINĪBAS

KVALIFIKĀCIJA:  MĀSA

 

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 723

Iegūstamā kvalifikācija:  Māsa

Studiju ilgums un apjoms:  3 gadi,  120 KP ( 180 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

    Vispārizglītojošā daļa – 20 KP ( 30 ECTS )

    Nozares studiju kursi – 69 KP ( 103,5 ECTS )

    Izvēles studiju kursi – 3 KP ( 4.5 ECTS )

    Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 20 KP ( 30 ECTS )

    Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

 

Studiju programmas plāns

 

Studiju programmas pamatmērķi:

   - Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbībai māsas profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām.

   - Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā un izglītojamā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

   - Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

   1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

   2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši māsas  4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

   3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā;

   4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

   5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā;

   6. attīstīt studentu radošās spējas un prasmes plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi;

   7. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes ievākt subjektīvo informāciju un pielietot pacienta objektīvās izmeklēšanas metodes;

   8. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes nodrošināt nozīmēto diagnostiku un ārstniecisko procedūru veikšanu;

   9. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes igūt, novērtēt un dokumentēt datus par pacienta orgānu un sistēmu funkcionālo darbību un antropometriskiem rādītājiem;

   10. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veikt pacientu aprūpi dažādās vecuma grupās un dažādos veselības aprūpes līmeņos;

   11. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veikt pacientu, viņu ģimenes locekļu, veselības aprūpes komandas speciālistu, sabiedrības izglītošanas darbu un tā izvērtēšanu;

   12. studiju procesa īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs:

Māsas profesijas standarts:

https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0146.pdf

 

Darba iespējas:

   - Dažāda profila veselības aprūpes iestādēs

   - Veselības aprūpes, rehabilitācijas un ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs

   - Ģimenes ārstu praksēs

 

Studiju turpināšanas iespējas:

   - Tālākizglītība sertifikācijai

   - Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

   - Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

 

Kontaktinformācija:

   Veselības aprūpes katedras vadītājas p.i. Maira Vīksna

   Tālrunis:  67379004, E-pasts: mairaviksna@inbox.lv