Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem

Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas (turpmāk – LU R1MK) personālam, studentiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, kā arī ņemot vērā MK 09.06.2020. noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, koledžā apstiprināti epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi. Ar tiem iespējams iepazīties šeit.

Koledžas darbiniekiem stājies spēkā rīcības plāns paaugstināta Covid-19 apdraudējuma gadījumā. Ar to iespējams iepazīties šeit. 

LU R1MK personāla un studentu pienākumi

 • Koledžas mājaslapā un koledžas informatīvajos stendos, TV ekrānos sekot līdzi koledžas vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem koledžā;
 • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus , īpaši atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem;
 • nepulcēties koledžas telpās ārpus studiju un darba pienākumu veikšanas;
 • uzturoties koledžas telpās, ievērot maksimāli iespējamo distanci starp personām;
 • ienākot un uzturoties koledžas telpās, nodrošināt koledžas dežurantam un apkalpojošajam personālam savas personas identificēšanas iespējas, pēc pieprasījuma uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • informēt koledžas dežurantu par apmeklētāju uzaicināšanu vai ierašanos, norādot telpu, kurā notiks tikšanās, vai personiski sagaidot apmeklētājus pie ēkas ieejas;
 • neatrasties koledžas telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā;
 • sekot līdzi savam veselības stāvoklim; ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņot struktūrvienības vai darba vadītājam, studiju programmas vadītājam, metodiskās komisijas vadītājam vai kārtējās plānotās lekcijas pasniedzējam, atstāt koledžas telpas un sazināties ar ārstu; atgriezties koledžas telpās atļauts, tikai uzrādot struktūrvienības vadītājam vai tā norīkotai personai ārsta izziņu par to, ka aizdomas par Covid-19 infekciju nav apstiprinājušās, vai Covid-19 testa negatīvu rezultātu.

Studiju procesa organizēšana

 • LU R1MK, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, nodrošina studijas koledžā klātienē. Studiju programmas kursi vai to daļas var tikt pasniegti attālināti tiešsaistē, bet atbilstoši plānotajam nodarbību sarakstam.
 • Lai izslēgtu daudzskaitlīgu studentu grupu vienlaicīgu pulcēšanos auditorijās un koplietošanas telpās, studijas plāno ar nodarbību sākuma laika nobīdi.
 • Studijas auditorijās un laboratorijās atļauts organizēt grupās, kas nav lielākas par 50 studentiem (neieskaitot mācībspēkus un apkalpojošo personālu). Šādā gadījumā var neievērot prasību par divu metru distanci starp studentiem.
 • Divu metru distance auditorijās jānodrošina starp studentiem un pasniedzēju. Ja nodarbības notiek vienlaikus vairākām studentu grupām, starp grupām nodrošina distanci.
 • Studiju procesu klātienē grupām, kurās ir vairāk par 50 personām, organizē, ja ir iespējams nodrošināt divu metru distanci starp personām gan auditorijā, gan koplietošanas telpās.

Pasākumu organizēšana

 • Pasākumus, kas nav saistīti ar LU R1MK pamatdarbību – studiju, zinātnisko darbību un pakalpojumiem sabiedrībai – organizē, ja tie netraucē pamatdarbībai, ievērojot noteikumus.
 • Ja pasākuma norise var radīt paaugstinātu inficēšanās risku, pasākums var tikt pārcelts uz citām telpām, samazināts pasākuma dalībnieku skaits vai mainīts pasākuma norises laiks.