Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Pamatojoties uz 2022.gada 08. jūlija sadarbības līgumu Nr.6-2.3.3./80 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un LU Rīgas 1.medicīnas koledžu par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā, tiek uzsākta  projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārta, kuras ietvaros uzsākam profesionālās pilnveides izglītības programmas „Māsas palīgs” (960 stundas) realizāciju. 

Mācību ilgums no 31.10.2022. līdz 11.07.2023.

Projektā mācības uzsāk 47 izglītojamie.