Bibliotēka

Bibliotēka

 

Bibliotēka - koledžas informācijas un izglītības centrs

Bibliotēkas fondā ir plašs grāmatu klāsts, kas nepieciešams studiju programmu apgūšanai.

Grāmatas ir latviešu, krievu un angļu valodās. 

Pietiekams ir arī studijām nepieciešamais vārdnīcu skaits.

Lasītājiem pieejams daudzveidīgs medicīnas nozaru žurnālu klāsts, kā arī citi periodikas izdevumi.

Bibliotēkas krājuma materiālu klāstā ir arī studentu zinātniskie darbi un starptautisko konferenču materiāli, kā arī koledžas absolventu apgūtās medicīnas nozares kvalifikācijas darbi.

Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja iepazīt grāmatas arī par kultūru, vēsturi, mākslu, atrast labus literatūras paraugus.

 

Darba iespējas bibliotēkā

Studentiem un pasniedzējiem bibliotēkas lasītavā ir nodrošināta iespēja strādāt ar mūsdienām atbilstošu tehnisko aprīkojumu un izmantot internetu.

Bibliotēkas apmeklētāji var iegūt arī materiālu kopijas no fondā esošajām grāmatām vai citiem uzziņu avotiem.

Lasītājiem krājumā esošie materiāli un citi izdevumi tiek izsniegti arī uz mājām.