Ārējie un iekšējie normatīvie akti

 Galvenie LU Rīgas 1. medicīnas koledžai saistošie ārējie un iekšējie normatīvie akti

Ārējie normatīvie akti:

Augstskolu likums, Profesionālās izglītības likums, 20.03.2001. MK noteikumi Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 24.08.2004. MK noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”, 08.05.2007. MK noteikumi Nr. 305 “Rīgas 1. medicīnas koledžas nolikums”.

Iekšējie normatīvie akti:

/Koledžai/

1. LU Rīgas 1. medicīnas koledžas darba kartības noteikumi

2. Studentu, mācībspēku un darbinieku ētikas kodekss

3. Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību

4. Studējošo iekšējās kārtības noteikumi

5. LU Rīgas 1. medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumi

6. Nolikums par uzņemšanas komisiju

7. Koledžas padomes darbības nolikums

8. Revīzijas komisijas nolikums

9. Darba koplīgums (izstrādes stadijā)

10. Nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem

11. Koledžas katedras nolikums

12. Nolikums par katedras vadītāja amatu

13. Studiju daļas nolikums

14. Studiju programmu padomes nolikums

15. Studiju kursu akadēmiskās atzīšanas nolikums

16. Studentu padomes nolikums

17. Studējošā personas lietas noformēšanas kārtība

18. Nolikums par valsts kvalifikācijas eksāmena organizēšanas un norises kārtību

19. Nolikums par kvalifikācijas darba izstrādi un noformēšanu

20. Nolikums par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu izsniegšanas kārtību

21. Prakses nolikums

22. Tālākizglītības nodaļas nolikums

23. Nolikums par lekciju un praktisko nodarbību izmaiņu veikšanas kārtību nodarbību sarakstā

24. Nolikums par studējošā patstāvīgo darbu

25. Koledžas programmās studējošo atestācijas norises kārtība

26. Studentu dienesta viesnīcas nolikums

27. Valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikums

28. Pedagogu darba samaksas noteikumi

29. Pedagoģiskā darba kvalitātes izvērtēšanas komisijas nolikums

30. Nolikums par LU Rīgas 1. medicīnas koledžas darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanu

31. Bibliotēkas nolikums

32. Bibliotēkas izmantošanas noteikumi

33. Dokumentu aprites kārtība

34. Lietu veidošanas un glabāšanas kārtība

34. Nolikums par koledžas ekspertu komisiju

35. LU Rīgas 1. medicīnas koledžas Grāmatvedības uzskaites organizācijas un ētikas rokasgrāmata

36. Grāmatvedības organizācijas apraksts

37. Grāmatvedības dokumentu plūsmas grafiks

38. Ekonomiskās klasifikācijas kodu saraksts

39. Grāmatvedības kontu plāns

40. Krājumu iegādes un pakalpojumu saņemšanas, dokumentēšanas un norakstīšanas kārtība

41. Inventarizācijas norises kārtība

42. Saziņas līdzekļu izmantošanas kārtība LU Rīgas 1. medicīnas koledžā

43. LU Rīgas 1. medicīnas koledžas debitoru parādu uzskaites un norakstīšanas kārtība

44. Informācijas sistēmas vispārējās drošības noteikumi

45. Iepirkumu komisijas nolikums

46. Arhīva nolikums

47. Pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtība LU Rīgas 1. medicīnas koledžā

48. LU Rīgas 1. medicīnas koledžas autotransporta izmantošanas, degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtība

49. Darba drošības un ugunsdrošības noteikumi, instrukcijas (mācību iestādes pedagogiem, darbiniekiem, studējošajiem un izglītojamajiem)

 

/ Profesionālajai vidusskolai /

1. LU Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas nolikums

2. LU Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas dokumentācija par mācību procesa organizāciju, norisi un noslēgumu

3. Profesionālās vidusskolas nolikums par stipendiju piešķiršanas kārtību

4. Profesionālās vidusskolas pedagoģiskās padomes nolikums

5. Profesionālās vidusskolas metodiskās komisijas nolikums

6. Nolikums par LU Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas padomi

7. Profesionālās vidusskolas uzņemšanas noteikumi

8. Profesionālās vidusskolas nolikums par izglītojamā patstāvīgo darbu

9. Profesionālās vidusskolas prakses nolikums

10. Profesionālās vidusskolas ikmēneša sekmju vidējā vērtējuma noteikšanas kārtība

11. Profesionālās vidusskolas nolikums par lekciju un praktisko nodarbību izmaiņu veikšanas kārtību stundu sarakstā

12. Kabineta (laboratorijas) lietošanas paraugnoteikumi

13. Profesionālās vidusskolas zobu tehniķa izglītības programmas pasniedzēju un audzēkņu vispārīgie darba un ugunsdrošības noteikumi