Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Dienesta viesnīcas pakalpojumi
Izglītojamajiem, kuri mācās vai studē LU R1MK (t. sk. Erasmus studenti) no 27.augusta līdz 30.jūnijam
gultas vieta trīsvietīgā istabā mēnesī
40,00*
Izglītojamajiem, kuri mācās vai studē LU R1MK (t.sk. Erasmus studenti) no 1.jūlija līdz 26.augustam
gultas vieta trīsvietīgā istabā mēnesī
55,00*
Izglītojamajiem, kuri mācās vai studē LU R1MK (t.sk. Erasmus studenti) no 27.augusta līdz 30.jūnijam
gultas vieta divvietīgā istabā mēnesī
50,00*
Izglītojamajiem, kuri mācās vai studē LU R1MK (t.sk. Erasmus studenti) no 1.jūlija līdz 26.augustam
gultas vieta divvietīgā
istabā mēnesī
60,00*
Izglītojamajiem, kuri mācās vai studē LU R1MK vai kādā citā izglītības iestādē, prombūtnes laikā par gultas vietas saglabāšanu
gultas vieta mēnesī
20,00*
Izglītojamajiem, kuri mācās vai studē LU R1MK (t.sk. Erasmus studenti)
istaba mēnesī
85,00*
Koledžas darbiniekiem
istaba mēnesī
85,00*
Citām personām
istaba mēnesī
200,00*/**
Citām personām
gultas vieta istabā menesī
100,00*/**
Vienistabas dzīvokļa īre (34 kvadrātmetri)(komunālo pakalpojumu apmaksa pēc skaitītājiem)
mēnesī
200,00*/**
* Līguma darbības pirmajā un pēdējā mēnesi maksa par dienesta viesnīcas pakalpojumiem (īres maksa) tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam īrētajam dienu skaitam. ** Cenā iekļauta vienas automašīnas novietošana LU R1MK autostāvvietā.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Īslaicīga gultas vietas īre (līdz 7 diennaktīm)
Koledžas profesionālās tālākizglītības kursu dalībniekiem un sadarbības partneraugstskolu pārstāvjiem (t.sk. ārzemniekiem)
gultas vieta diennaktī
7,00
Izglītojamiem
gultas vieta diennaktī
7,00
Citām personām
gultas vieta diennaktī
10,00
Citām personām
istaba diennaktī
20,00
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Telpu nomas maksa
Telpu nomu (līdz 30m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39
viena stunda
25,00
Telpu nomu (no 31m² līdz 70m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39
viena stunda
50,00
Telpu nomu (no 71m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39
viena stunda
70,00
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Sporta zāles noma
Vienai personai
viena stunda
5,00
Visas sporta zāles noma
viena stunda
50,00
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Autostāvvietas noma (Tomsona iela 37, Rīga)
Vienas automašīnas novietošana autostāvvietā LU R1MK studentam un dienesta viesnīcas iemītniekam
mēnesī
18,00
Vienreizēja maksa par elektronisko caurlaidi - pulti
22,00
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
LU R1MK transporta izmantošanas maksas pakalpojums***
Transporta izmantošana ar autovaditāju (neieskaitot degvielas izmaksas)
viena stunda
12,00
Transporta izmantošana bez autovadītāja (neieskaitot degvielas izmaksas)
viena stunda
4,90
***Degvielas izmaksas atbilstoši degvielas patēriņa normai un degvielas cenai
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana
Arhīva izziņa vienas nedēļas laikā
10,00
Arhīva izziņa divu nedēļu laikā
5,00
Akadēmiskās izziņas sagatavošana divu nedēļu laikā
10,00
Informācijas par apgūto studiju programmas apjomu un vērtējumu sagatavošana latviešu valodā divu nedēļu laikā
20,00
Akadēmiskā izziņa no WIN STUDENTS (sākot no 2015. gada)
2,00
Diploma un tā pielikuma dublikāta izgatavošana
20,00
Diploma pielikuma dublikāta izgatavošana
10,00
Atjaunošanās studējošā statusā pēc eksmatrikulācijas
10,00
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi
Studiju kursu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, lēmuma sagatavošana, individuāla studiju plāna sastādīšana) studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos
30,00
Studiju kursu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, lēmumu sagatavošana)
10,00
Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, noteikto pārbaudījumu kārtošana, lēmuma pieņemšana)
30,00
Studiju kursa apraksta sagatavošana latviešu valodā (viens studiju kurss)
5,00
Ārvalstu institūciju pieprasītas informācijas par studiju procesu sagatavošana angļu valodā
20,00
Atkārtota iekšējās identifikācijas kartes izgatavošana
1 gab.
5,00
Reflektanta reģistrācijas maksa
5,00
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EUR
Maksājumi par akadēmisko un mācību parādu kārtošanu
Atkārtots semestra eksāmens
10,00
Atkārtota prakses atskaites aizstāvēšana
10,00
Neattaisnoti kavētas praktiskās nodarbības atstrādāšana
5,00
Atkārtota valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošana
100,00
Kavēts vai atkārtots starppārbaudījums
5,00
Programmas nosaukums
Gada maksa EUR
Programmas maksa EUR
Studiju maksa
Profesionālā pilnveides izglītības programma "Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība", 635 stundas
540,00
Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 5 semestri
1 200,00
3 000,00
Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 6 semestri
1 300,00
3 900,00
Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 6 semestri
1 300,00
3 900,00
Māszinības ar māsas kvalifikāciju, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 6 semestri
1 300,00
3 900,00
Māszinības ar māsas kvalifikāciju, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4 semestri
1 300,00
2 600,00
Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 5 semestri
1 400,00
3 640,00
Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4 semestri
1 200,00
2 400,00