Īsumā par programmu Programmas kods: 41 723

Studiju virziens
Veselības aprūpe
Studiju programma
Māszinības
Izglītības līmenis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Māsa
Studiju ilgums un apjoms
3 gadi, 120 KP ( 180 ECTS). No 2020.gada - 2 studiju gadi koledžā (sadarbībā ar LU tiek nodrošināta studiju turpināšana LU Medicīnas fakultātē profesionālā bakalaura programmā "Māszinības")
Īstenošanas veids
Pilna laika studijas
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības uzņemšanas noteikumi

Studiju programmas struktūra

Studiju programmas plāns

Studiju programmas pamatmērķi

 • Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbībai māsas profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām.
 • Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā un izglītojamā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
 • Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

 1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;
 2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši māsas 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;
 3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā;
 4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;
 5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā;
 6. attīstīt studentu radošās spējas un prasmes plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi;
 7. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes ievākt subjektīvo informāciju un pielietot pacienta objektīvās izmeklēšanas metodes;
 8. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes nodrošināt nozīmēto diagnostiku un ārstniecisko procedūru veikšanu;
 9. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes igūt, novērtēt un dokumentēt datus par pacienta orgānu un sistēmu funkcionālo darbību un antropometriskiem rādītājiem;
 10. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veikt pacientu aprūpi dažādās vecuma grupās un dažādos veselības aprūpes līmeņos;
 11. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veikt pacientu, viņu ģimenes locekļu, veselības aprūpes komandas speciālistu, sabiedrības izglītošanas darbu un tā izvērtēšanu;
 12. studiju procesa īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

Profesijas saturs

Māsas profesijas standarts (no 12.08.2020):

skatīt šeit

Darba iespējas:

 • Dažāda profila veselības aprūpes iestādēs
 • Veselības aprūpes, rehabilitācijas un ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs
 • Ģimenes ārstu praksēs

Studiju turpināšanas iespējas:

 • Tālākizglītība sertifikācijai
 • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Kontaktinformācija

Maira Vīksna

Veselības aprūpes katedras vadītājas p.i.