LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr.90000022308

Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013, tālrunis/fakss 67371147,

 e-pasts: medskola@medskola.lv, mājas lapas adrese: www.rmk1.lv

APSTIPRINĀTS

ar Latvijas Universitātes

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes

29.10.2021. lēmumu Nr. 16

APSTIPRINĀTS

ar Latvijas Universitātes

Rīgas 1.medicīnas koledžas

01.11.2021. rīkojumu Nr.1.14./521

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās

Izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 45.pantu, 46. pantu, 10.10.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikuma 10.punktu

Vispārīgie noteikumi

 1. Tiesības pretendēt uz studiju vietu 2022./2023.st.g. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā (tālāk “koledžā”) ir:
  1.1. Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņu pase;
  1.2. personām, kurām izsniegta pastāvīgā uzturēšanas atļauja Latvijas Republikā.
  1.3. ārvalstniekiem, kuriem ir vidējo izglītību apliecinoši dokumenti. Ārzemnieku uzņemšanu un studijas koledžā nosaka Augstskolu likuma 45., 46., 83., 84. un 85.pants.
 2. Uzņemšana 2022./2023. akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā studiju virzienā Veselības aprūpe notiek šādās pilna laika klātienes 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās:
  2.1. studiju programmā „Ārstniecība” (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju , studiju ilgums 3 gadi, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
  2.2. studiju programmā „Ārstniecība” (41721) ar vecmātes kvalifikāciju studiju ilgums 3 gadi, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
  2.3. studiju programmā ,,Farmācija’’ (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju studiju ilgums 2.5 gadi, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 3. Koledža var piedāvāt studijas 2. punktā minētajās izglītības programmās apgūt arī par maksu un organizēt uzņemšanu, pamatojoties uz darba devēju pieprasījumu.
 4. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiks uzsākta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022. gadā”.

Reģistrācija studijām

5. Dokumentu iesniegšana reģistrācijai konkursam studijām šī nolikuma 2.puntā nosauktās studiju programmās 2022./2023. akadēmiskajā gadā notiks:

5.1. elektroniski no 2022.gada 4. jūlija līdz 2022. gada 5.augustam;

5.2. klātienē  no 2022.gada  4.jūlija līdz 2022. gada 5.augustam.  

6. Uzņemšana studiju programmā sastāv no:

6.1. reflektantu reģistrācijas studijām;

6.2. konkursa uz studiju vietām;

6.3. konkursa rezultātu izziņošanas;

6.4. studiju līguma noslēgšanas;

6.5. imatrikulācijas studijām.Uzņemšanas procesu vada ar koledžas direktora rīkojumu apstiprināta 7. Uzņemšanas komisija saskaņā ar koledžas padomes apstiprinātu Nolikumu par Uzņemšanas komisiju.

8. Dokumentu iesniegšana un reģistrēšana notiek saskaņā ar koledžas aktuālo maksas pakalpojumu cenrādi. Par pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.

9. Reflektants, reģistrējoties studijām:

9.1. aizpilda iesniegumu pēc koledžas noteiktas formas;

9.2. iesniedz vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.3. iesniedz centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot orģinālus);

9.4. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

9.5. iesniedz 1 fotokartiņu (3x4 cm), kas paredzēta studējošā personas lietas noformēšanai;

9.6. iesniedz medicīnas izziņu no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā  (veidlapa Nr.027/u);

9.7. ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot orģinālu);

9.8. bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši reflektanti – Labklājības ministrijas noteiktā  kārtībā izsniegtu bāreņa apliecības kopiju (uzrādot orģinālu);

10. Ja persona, kura vēlas pieteikties studijām LU R1MK, ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, tai ir jāveic vidējo izglītību apliecinošu dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV–1050, Latvijā, tālrunis 67225155, fakss 67221006, interneta adrese: http://www.aic.lv). Izdevumus par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta ekspertīzi sedz izglītības dokumenta īpašnieks.

11. Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00  Tomsona ielā 37, Rīgā.

Konkursa kārtība

12. Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz vispārējās vidējās izglītības sertifikātā ierakstītajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem:

12.1. centralizētā eksāmena latviešu valodā;

12.2. centralizētā eksāmena svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējumu svešvalodā);

12.3. visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu.

12.4. iegūtie rezultāti tiek izteikti punktu sistēmā saskaņā ar šī nolikuma 16.punktu,  summēti un reflektanti konkursa kārtībā tiek imatrikulēti, sākot no summāri lielākā rezultāta, atbilstoši studiju vietu daudzumam.

12.5. reflektantiem studijām studiju programmā Farmācija jāuzrāda sekmīgs vērtējums mācību priekšmetos Ķīmija vai Dabaszinātnes.

13. Vienādu rezultātu uzrādīšanas gadījumā priekšroka:

13.1. pretendentam, kas iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei izmanto pirmo reizi,

13.2. uzņemšanas komisija ņem vērā vērtējumu mācību priekšmetā Dabaszinības vai vidējo vērtējumu mācību priekšmetos Ķīmija, Bioloģija, Fizika.

14. Ārpus konkursa uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušus reflektantus.

15. Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kuras likumdošanā paredzētajā kārtībā  bijušas atbrīvotas  no centralizētajiem eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme un gala vērtējums latviešu valodā un svešvalodā.

16. Lai nodrošinātu reflektantu vērtējumu izteikšanu pēc vienotas sistēmas, vērtējumiem, kas tiek ņemti vērā aprēķinot reflektanta sekmju rādītāju,  tiek piešķirts punktu skaits

Vērtējums 5 ballu skalāVērtējums 10 ballu skalāCE līmenisCE procentuālais novērtējumsStarptautiskās institūcijas vērtējums svešvalodāPunktu skaits
59.6-10A80-100%C2, C1, B210
4.5-4.98.6-9.5B65-79%---9
4.1-4.47.6-8.5C55-64%B18
46.6.-7.5D46-54%---7
3.5-3.95.6-6.5E34-45%---6
3.1-3.44.6-5.5F21-33%---5
34-4.5---5-20%---4

Konkursa rezultāti

17. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas Uzņemšanas komisija izziņo tā rezultātus.

18. Konkursa pēdējais noslēguma termiņš ir 2022. gada 12.augusts.

19. Ja konkursa rezultātā vai pēc imatrikulācijas nav aizpildītas valsts budžeta vietas, koledža var izsludināt papildu uzņemšanu, nosakot citus termiņus.

20. Reflektanti konkursa kārtībā tiek imatrikulēti konkrētajā studiju programmā pēc studiju līguma noslēgšanas. Ja reflektants noteiktajā termiņā nenoslēdz studiju līgumu bez attaisnojoša iemesla (nav saskaņojis savu ierašanās laiku ar Uzņemšanas komisiju), studiju vieta tiek piedāvāta nākamajam reflektantam saskaņā ar konkursa rezultātiem.

21. Uzņemšanas komisija sagatavo rīkojuma projektu reflektantu imatrikulācijai. Rīkojumu par imatrikulāciju paraksta koledžas direktore. Reflektantu imatrikulācija notiek līdz 2022.gada 31.augustam.

Reflektanta pienākumi un tiesības.

22. Reflektantam ir pienākums

22.1. savlaikus iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamos dokumentus,

22.2. izpildīt šo noteikumu prasības,

22.3. ievērot koledžas iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā.

23. Reflektantam ir tiesības

23.1. iepazīties ar informāciju par visām koledžas piedāvātajām studiju programmām       (mutiski un rakstiski),

23.2. iepazīties ar konkursa rezultātiem,

23.3. prasīt noformēt rakstveidā koledžas lēmumu par atteikumu imatrikulēt reflektantu,

23.4. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus koledžas direktorei vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

24. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Koledžas tiesības un pienākumi.

25. Koledžai ir pienākums

25.1. savlaikus izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā,

25.2. informēt par uzņemšanas kārtību,

25.3. informēt par konkursa rezultātiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas,

25.4. veikt imatrikulāciju studiju programmā.

26. Koledžai ir tiesības

26.1 veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā, nosakot uzņemšanas noteikumu papildprasības,

26.2. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos

27. Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos ir iespējama, ja nokārtoti attiecīgās studiju programmas iepriekšējo posmu nepieciešamie pārbaudījumi citā augstskolā vai koledžā, kā arī ievērojot kārtību, ko nosaka Augstskolu  likums un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi.

Uzņemšanas procesa dokumentēšana

28. Nolikuma 6.punktā noteiktais uzņemšanas process tiek dokumentēts saskaņā ar koledžas iekšējo normatīvo aktu ,, Uzņemšanas komisijas nolikums’’.

Personu datu apstrāde

29. Iesniedzot šī nolikuma 9.punktā norādītos  dokumentus Uzņemšanas komisijā, reflektants  apliecina savu  piekrišanu personas datu apstrādei.

30. Reflektanta  dati ir pieejami Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas personālam, kas iesaistīti Uzņemšanas  procesā.

31. Iesniegtie personas dati tiek uzglabāti vai iznīcināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.