LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022308
Tomsona iela 37, Rīga, LV- 1013, tālrunis/fakss 67371147
e-pasts: medskola@medskola.lv. mājas lapas adrese: www.rmk1.lv

APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes
Rīgas 1. medicīnas koledžas
padomes 25.11.2019. sēdē
protokols Nr.9

GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas 15.06.2020. rīkojumu Nr. 1.14./243.1.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās

Izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 45.pantu, 46. pantu, 10.10.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikuma 10.punktu.

1. Pieteikties studijām Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā (tālāk “koledžā”) var Latvijas Republikas pilsoņi ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas nepilsoņu izdotu pasi, kā arī ārvalstnieki, kuriem ir vidējo izglītību apliecinoši dokumenti. Ārzemnieku uzņemšanu un studijas koledžā nosaka Augstskolu likuma 45., 46., 83., 84. un 85.pants.

2. Uzņemšana studiju virzienos/studiju programmās „Māszinības” (41723), „Ārstniecība” (41721) un „Farmācija”(41725) sastāv no:

 • reflektantu reģistrācijas studijām;
 • konkursa uz studiju vietām;
 • konkursa rezultātu izziņošanas;
 • studiju līguma noslēgšanas;
 • imatrikulācijas studijām.

3. Reflektants, reģistrējoties studijām:

 • aizpilda iesniegumu pēc koledžas noteiktas formas;
 • iesniedz vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • iesniedz centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot orģinālus);
 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
 • iesniedz 1 fotokartiņu (3x4 cm), kas paredzēta studējošā personas lietas noformēšanai;
 • iesniedz medicīnas izziņu no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā  (veidlapa Nr.027/u);
 • ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot orģinālu);
 • bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši bērni – Labklājības ministrijas noteiktā  kārtībā izsniegtu bāreņa apliecības kopiju (uzrādot orģinālu);
 • ja reflektants vidējo izglītību ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņu, kas apliecina, ka ārvalstīs iegūtā izglītība atbilst Latvijas Republikas vidējās izglītības līmenim.

Dokumentu iesniegšana un reģistrēšana notiek saskaņā ar koledžas aktuālo maksas pakalpojumu cenrādi.

4. Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz:

 • centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā CE sertifikātā uzrādīto eksāmena daļu procentuālo vidējo vērtējumu,
 • visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu.

Iegūtie rezultāti tiek summēti un reflektanti konkursa kārtībā tiek imatrikulēti, sākot no summāri lielākā rezultāta, atbilstoši studiju vietu daudzumam.

Vienādu rezultātu uzrādīšanas gadījumos pretendents, kas iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei izmanto atkārtoti, tiek ierindots konkursa rezultātu rindā kā nākamais aiz pretendentu kopuma, kuri

 • iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei izmanto pirmo reizi,
 • iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem iepriekš ir izmantojuši, bet citas augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei,
 • iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei kaut kad ir izmantojuši, taču nav pabeiguši (nav iepriekš ieguvuši attiecīgo augstākās izglītības profesionālo kvalifikāciju).

5. Studiju programmā „Farmācija” (41725) reflektantam jāuzrāda sekmju izrakstā sekmīga atzīme mācību priekšmetā Ķīmija vai Dabaszinības. (Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 15.06.2020. rīkojumu Nr. 1.14./243.1)

6. Ārpus konkursa uzņem bāreņus un bez vecāku apgādības palikušus bērnus.

7. Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmušas ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme un gala vērtējums latviešu valodā un svešvalodā. 5 (piecu) ballu sistēmā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas procentuālai vērtējuma sistēmai, reizinot ar koeficientu 14. 10 (desmit) ballu sistēmā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas procentuālai vērtējuma sistēmai, reizinot ar koeficientiem 7-10,5.

8. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas Uzņemšanas komisija izziņo tā rezultātus. Konkursa pēdējais noslēguma termiņš ir 2020. gada 14.augusts. Ja konkursa rezultātā vai pēc imatrikulācijas nav aizpildītas valsts budžeta vietas, koledža var izsludināt papildu uzņemšanu, nosakot citus termiņus. (Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 15.06.2020. rīkojumu Nr. 1.14./243.1)

9. Reflektanti konkursa kārtībā tiek imatrikulēti konkrētajā studiju programmā pēc studiju līguma noslēgšanas. Reflektanti, kuri atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajiem nosacījumiem, slēdz līgumu ar Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžu par izglītības iegūšanu pilna laika studijās.

10. Uzņemšanas komisija sagatavo rīkojuma projektu reflektantu imatrikulācijai. Rīkojumu par imatrikulāciju paraksta koledžas direktore. Reflektantu imatrikulācija notiek līdz 2020.gada 31.augustam.

11. Reflektanta pienākumi un tiesības.

11.1. Reflektantam ir pienākums

 • savlaikus iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamos dokumentus,
 • izpildīt šo noteikumu prasības,
 • ievērot koledžas iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā.

11.2.  Reflektantam ir tiesības

 • iepazīties ar informāciju par visām koledžas piedāvātajām studiju programmām Uzņemšanas komisijā (mutiski un rakstiski),
 • iepazīties ar konkursa rezultātiem,
 • prasīt noformēt rakstveidā koledžas lēmumu par atteikumu imatrikulēt reflektantu,
 • apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus koledžas direktorei vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

12. Koledžas tiesības un pienākumi.

12.1. Koledžai ir pienākums

 • savlaikus izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā,
 • informēt par uzņemšanas kārtību,
 • informēt par konkursa rezultātiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas,
 • veikt imatrikulāciju studiju programmā.

12.2. Koledžai ir tiesības

 • veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā,
 • noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības,
 • ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

13. Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos ir iespējama, ja nokārtoti attiecīgās studiju programmas iepriekšējo posmu nepieciešamie pārbaudījumi citā augstskolā vai koledžā, kā arī ievērojot kārtību, ko nosaka Augstskolu likums un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi.

14. 2020./2021. akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža piedāvā pilna laika klātienes studijas bez maksas šādos studiju virzienos/ pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās:

14.1. „Māszinības” (41723) māsas kvalifikācijas iegūšanai,

14.2. „Ārstniecība” (41721) ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai,

14.3. „Ārstniecība” (41721) vecmātes kvalifikācijas iegūšanai,

14.4. „Farmācija” (41725) farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai.

15. Koledža var piedāvāt studijas 14. punktā minētajās izglītības programmās apgūt arī par maksu un organizēt uzņemšanu, pamatojoties uz darba devēju pieprasījumu.

16. Pieteikšanās studijām 2020./2021.  akadēmiskajā gadā notiks no 2020.gada 6. jūlija līdz 2020. gada 12.augustam.  (Grozīts pamatojoties uz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 15.06.2020. rīkojumu Nr. 1.14./243.1)

17. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiks uzsākta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020. gadā”.

18. Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00 Tomsona ielā 37, Rīgā.