LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ. Nr. 90000022308

Tomsona iela 37, Rīga, LV- 1013, tālrunis/fakss 67371147

e-pasts: medskola@medskola.lv. mājas lapas adrese: www.rmk1.lv

APSTIPRINĀTS

ar Latvijas Universitātes

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes

 29.10.2020. lēmumu Nr.13

APSTIPRINĀTS

ar Latvijas Universitātes

Rīgas 1.medicīnas koledžas

30.10.2020. rīkojumu Nr. 1.14./393

GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI

ar Latvijas Universitātes

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes

 05.07.2021. lēmumu Nr.10

GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI

ar Latvijas Universitātes

Rīgas 1.medicīnas koledžas

08.07.2021. rīkojumu Nr. 1.14./288

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas

profesionālās vidējās un arodizglītības programmās

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 26.,27.,28. pantu un IZM 31.08.2018. iekšējiem noteikumiem Nr.1-6e/2018/17 „Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”.

  1. Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas” profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas izglītības programmās uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas nepilsoņu izdotu pasi, kā arī ārvalstniekus, kuriem ir vidējo/pamata izglītību apliecinoši dokumenti un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ārzemnieku apkalpošanas departamenta uzturēšanās atļauju nodaļas izsniegta uzturēšanās atļauja valstī.
  2. Mācībām klātienē personu iesniegumus un citus dokumentus uzņemšanas komisija pieņem laika periodā, kuru mācību iestāde saskaņo ar LR IZM.

3. Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas uzņemšanas komisijas sastāvu apstiprina ar koledžas direktores rīkojumu.

4. Personai, kura ir ieguvusi vidējo izglītību un vēlas uzsākt mācības Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas izglītības programmās: Zobārstniecība (35b724001) profesionālā kvalifikācija Zobu tehniķis; Zobārstniecība (35b724001) profesionālā kvalifikācija Zobārsta asistents; Māszinības (35a723001) profesionālā kvalifikācija Māsas palīgs vai Sociālā aprūpe (35a762031) profesionālā kvalifikācija Aprūpētājs, uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

4.1. iesniegums izglītības iestādes direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (izglītības iestāde pārbauda iesniegumā norādīto ziņu atbilstību personas uzrādītajam personu apliecinošajam dokumentam);

4.2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

4.3. sekmju izraksta (pielikuma atestātam par vidējo izglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);

4.4. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu);

4.5. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

4.6. 4 fotokartiņas (3x4 cm);

4.7. medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);

4.8. bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

5. Personai, kura ir sasniegusi 17 gadu vecumu, ieguvusi pamatizglītību un vēlas uzsākt mācības Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas izglītības programmās: Māszinības (kods 32a723001) ar kvalifikāciju māsas palīgs vai Sociālā aprūpe (kods 32a762031) ar kvalifikāciju aprūpētājs,  uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

5.1. iesniegums izglītības iestādes direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (izglītības iestāde pārbauda iesniegumā norādīto ziņu atbilstību personas uzrādītajam personu apliecinošajam dokumentam);

5.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);

5.3. sekmju izraksta (pielikuma apliecībai par vispārējo pamatizglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);

5.4. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

5.5. 4 fotokartiņas (3x4 cm);

5.6. medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);

5.7. bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

6. Personas ar vidējo izglītību Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļā uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu. Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmušas ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem  eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme.

Personas ar pamata izglītību Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļā uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz reflektanta pamata izglītību apliecinoša dokumenta vidējo atzīmi.

7. Lai nodrošinātu reflektantu vērtējumu izteikšanu pēc vienotas sistēmas, vērtējumiem, kas tiek ņemti vērā aprēķinot reflektanta sekmju rādītāju,  tiek piešķirts punktu skaits

Vērtējums 5 ballu skalāVērtējums 10 ballu skalāCE līmenisCE procentuālais novērtējumsPunktu skaits
59.6-10A80-100%10
4.6-4.98.6-9.5B65-79%9
4.1-4.57.6-8.5C55-64%8
3.7-4.06.6.-7.5D45-54%7
3.6-3.755.6-6.5E34-44%6
3.26-3.54.6-5.5F21-33%5
3-3.254-4.5------5-20%4

8. Ārpus konkursa izglītības iestādē uzņem bērnus bāreņus, bez vecāku gādības palikušos bērnus, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem.

9.  (Svītrots pamatojoties uz LU R1MK padomes 05.07.2021. lēmumu Nr.10 un LU R1MK 08.07.2021. rīkojumu Nr. 1.14./288)

9.1. (Svītrots pamatojoties uz LU R1MK padomes 05.07.2021. lēmumu Nr.10 un LU R1MK 08.07.2021. rīkojumu Nr. 1.14./288)

10.  Pieteikšanās mācībām 2021./2022. mācību gadam notiks:

10.1. elektroniski no 2021. gada 5. jūlija līdz 2021. gada 6. augustam;

10.2. klātienē no 2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 6.augustam.

11. Dokumentu iesniegšana un reģistrēšana Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas” profesionālās vidējās un arodizglītības programmās notiek saskaņā ar LU Rīgas 1.medicīnas koledžas aktuālo maksas pakalpojumu cenrādi.

12. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

13. Ja konkursa rezultātā vai pēc imatrikulācijas nav aizpildītas valsts budžeta vietas, koledža var izsludināt papildu uzņemšanu nosakot citus termiņus.

14. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un izglītojamā iesniegtajiem dokumentiem, koledžas direktore līdz 2021. gada 31. augustam izdod rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas izglītojamo skaitā.

15. Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” var piedāvāt mācības Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas izglītības programmās arī par maksu.

16. Izglītības programmu īstenošanu klātienē Koledžas profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļa uzsāk 1. septembrī.

17. Izglītojamos, kuri 10 (desmit) dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības, ar koledžas direktores rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita.

18. Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, Tomsona ielā 37, Rīgā.