Īsumā par programmu Programmas kods: 41 721

Studiju virziens
Veselības aprūpe
Studiju programma
Ārstniecība
Izglītības līmenis
Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Vecmāte
Studiju ilgums un apjoms
3 gadi, 120 KP ( 180 ECTS)
Īstenošanas veids
Pilna laika studijas
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības uzņemšanas noteikumi

Studiju programmas struktūra

Studiju programmas plāns

Studiju programmas mērķi

 • Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbam vecmātes profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, vecmātes profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām.
 • Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
 • Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

Studiju programmas uzdevumi

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

 1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;
 2. nodrošināt studiju programmas apguvi, atbilstoši vecmātes 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;
 3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sieviešu veselības aprūpē un likumdošanā, pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;
 4. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, lai risinātu ar dzemdniecību un ginekoloģiju saistītu situāciju izraisītās problēmas;
 5. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes medicīnisko manipulāciju veikšanā ambulatorās un stacionārās iestādēs;
 6. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā un aprūpē, kā arī patoloģiski noritošas grūtniecības izvērtēšanā;
 7. dot iespēju apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu ambulatorajā un stacionārajā vecmātes praksē;
 8. dot iespēju apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu kvalitatīvas dzemdībpalīdzības sniegšanā;
 9. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumos, kā arī ģimenes sagatavošanā dzemdībām;
 10. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

Profesijas saturs

Vecmātes profesijas standarts:

skatīt šeit

Darba iespējas:

 • Dzemdību nama nodaļās
 • Ginekoloģiskajos kabinetos
 • Ģimenes aprūpes un konsultāciju centros
 • Doktorātos u.c. veselības aprūpes iestādēs
 • Var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants veselības aprūpes jomā

Studiju turpināšanas iespējas:

 • Tālākizglītība sertifikācijai
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte (profesionālā bakalaura studiju programmas “Vecmāte”, “Māszinības”)
 • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”)

Kontaktinformācija

Iveta Kairiša

Studiju nodaļas vadītāja