ĀRSTA PALĪGS

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE

STUDIJU PROGRAMMA:  ĀRSTNIECĪBA

KVALIFIKĀCIJA:  ĀRSTA PALĪGS

 

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 721

Iegūstamā kvalifikācija:  Ārsta palīgs

Studiju ilgums un apjoms:  3 gadi,  120 KP ( 180 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

    Vispārizglītojošā daļa – 21 KP ( 31.5 ECTS )

    Nozares studiju kursi – 68 KP ( 102 ECTS )

    Izvēles studiju kursi – 3 KP ( 4.5 ECTS )

    Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 20 KP ( 30 ECTS )

    Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

  

Studiju programmas plāns

 

Studiju programmas mērķi:

Sagatavot ārsta palīga profesijā ārstniecības personu, kura:

   - sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmshospitālā etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās;

   - var strādāt patstāvīgi un sadarbībā ar ārstu, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi, nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecumu grupu pacientiem visos trijos (primārais, sekundārais, terciārais) veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu;

   - organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes;

   - ir motivēta tālākai izglītībai specialitātē.

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

   1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

   2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši ārsta palīga 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

   3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā;

   4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

   5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, risināt ekstremālo situāciju izraisītās problēmas;

   6. attīstīt studentu prasmes medikamentozajā ārstēšanā, akūtās situācijās un hronisku veselības traucējumu gadījumos;

   7. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ārstniecisko manipulāciju veikšanā primārās veselības aprūpes iestādēs;

   8. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ķirurģisko manipulāciju veikšanā NMP dienestā un uzņemšanas nodaļu līmenī;

   9. dot iespēju apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu NMP, Ambulatorajā dienestā, NBS (Nacionālie bruņotie spēki) medicīniskajā ‎dienestā;

   10. dot iespēju apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu primārās veselības aprūpes iestādēs, uzņemšanas nodaļās, motivēt piedalīties NMP darba organizācijā;

   11. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs:

   Ārsta palīga profesijas standarts:

   http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0262.pdf

 

Darba iespējas:

   - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā

   - Ģimenes ārsta praksē

   - Klīniku uzņemšanas nodaļās un operāciju blokos

   - NBS medicīniskajā dienestā

 

Studiju turpināšanas iespējas:

   - Tālākizglītība sertifikācijai

   - Specializācija NMPD vai ambulatorajam dienestam

   - Specializācija NBS medicīniskajam dienestam

 

Kontaktinformācija:

   Ārstniecības un farmācijas katedras vadītājs Imants Lācis

   Tālrunis:  67374186, E-pasts: arstniecibas.katedra@inbox.lv