FARMACEITA ASISTENTS

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE

STUDIJU PROGRAMMA:  FARMĀCIJA

KVALIFIKĀCIJA:  FARMACEITA ASISTENTS

 

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 725

Iegūstamā kvalifikācija:  Farmaceita asistents

Studiju ilgums un apjoms:  2,5 gadi,  100 KP ( 150 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

    Vispārizglītojošā daļa – 24 KP ( 36 ECTS )

    Nozares studiju kursi – 45 KP ( 67.5  ECTS )

    Izvēles studiju kursi – 3 KP ( 4.5 ECTS )

    Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 20 KP ( 30 ECTS )

    Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

 

Studiju programmas plāns

 

Studiju programmas mērķi:

Sagatavot farmaceita asistenta profesijā veselības aprūpes speciālistu, kurš:

   - strādā aptiekās farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem;

   - var strādāt atbildīgās amatpersonas uzraudzībā atbilstoši darba specifikai zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;

   - sekmē savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, ir motivēts nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes;

   - ir motivēts tālākai izglītībai specialitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

   1. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši farmaceita asistenta 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

   2. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, spēju sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt lietišķos pētījumus;

   3. izveidot prasmes veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses;

   4. pilnveidot programmas informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu;

   5. rosināt studentu motivāciju tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai;

   6. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs:

Farmaceita asistenta profesijas standarts:

http://www.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0369.pdf

 

Darba iespējas:

   - Aptiekās
   - Zāļu lieltirgotavās
   - Farmaceitiskās ražošanas uzņēmumos

 

Studiju turpināšanas iespējas:

   - Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (bakalaura studiju programma „Farmācija”)

   - Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte  (2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Farmācija”)

 

Kontaktinformācija:

   Ārstniecības un farmācijas katedras vadītājs Imants Lācis

   Tālrunis:  67374186, E-pasts: arstniecibas.katedra@inbox.lv