VECMĀTE

STUDIJU VIRZIENS:  VESELĪBAS APRŪPE

STUDIJU PROGRAMMA:  ĀRSTNIECĪBA

KVALIFIKĀCIJA:  VECMĀTE

 

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods:  41 721

Iegūstamā kvalifikācija:  Vecmāte

Studiju ilgums un apjoms:  3 gadi,  120 KP ( 180 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas veids:  pilna laika studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumus un prasības lasīt šeit: www.rmk1.lv/studijuprogrammas/uznemsana

 

Studiju programmas struktūra:

    Vispārizglītojošā daļa – 23 KP ( 34.5 ECTS )

    Nozares studiju kursi – 70 KP ( 105 ECTS )

    Izvēles studiju kursi – 2 KP ( 3 ECTS )

    Prakses ( ārpus izglītības iestādes ) – 17 KP ( 25.5 ECTS )

    Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 KP ( 12 ECTS )

 

Studiju programmas plāns

 

Studiju programmas mērķi:

   - Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbam vecmātes profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, vecmātes profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām.

   - Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

   - Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

 

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

   1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

   2. nodrošināt studiju programmas apguvi, atbilstoši vecmātes 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām; 

   3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sieviešu veselības aprūpē un likumdošanā, pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

   4. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, lai risinātu ar dzemdniecību un ginekoloģiju saistītu situāciju izraisītās problēmas;

   5. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes medicīnisko manipulāciju veikšanā ambulatorās un stacionārās iestādēs;

   6. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā un aprūpē, kā arī patoloģiski noritošas grūtniecības izvērtēšanā;

   7. dot iespēju apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu ambulatorajā un stacionārajā vecmātes praksē;

   8. dot iespēju apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu kvalitatīvas dzemdībpalīdzības sniegšanā;

   9. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumos, kā arī ģimenes sagatavošanā dzemdībām;

   10. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

 

Profesijas saturs: 

Vecmātes profesijas standarts:

http://www.vecmasuasociacija.lv/wp-content/uploads/Standrt.apstipr..pdf

 

Darba iespējas:

   - Dzemdību nama nodaļās

   - Ginekoloģiskajos kabinetos

   - Ģimenes aprūpes un konsultāciju centros

   - Doktorātos u.c. veselības aprūpes iestādēs

   - Var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants veselības aprūpes jomā

 

Studiju turpināšanas iespējas:

   - Tālākizglītība sertifikācijai

   - Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte (profesionālā bakalaura studiju programmas “Vecmāte”, “Māszinības”)

   - Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte  (profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”)

 

Kontaktinformācija:

   Ārstniecības un farmācijas katedras vadītājs Imants Lācis

   Tālrunis:  67374186, E-pasts: arstniecibas.katedra@inbox.lv