Uzņemšana

Uzņemšana

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000022308

Tomsona iela 37, Rīga, LV – 1013, Tālrunis/Fakss 67371147, e-pasts: medskola@medskola.lv

 

APSTIPRINĀTS

Rīgas 1.medicīnas koledžas

padomes sēdē 2017.gada

26.oktobrī, protokols Nr.6

                                                   

Stājas spēkā

 ar Rīgas 1.medicīnas koledžas

                                            direktores I.Bungas

27.10.2017. rīkojumu Nr.1.14/145

 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 45.pantu, 46. pantu, 47.pantu un 2006.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018.gadā”, IZM 11.09.2009. vēstuli Nr.1-13/7133 „Par Augstskolu likuma 47.panta otrās daļas interpretāciju”.

1. Pieteikties studijām Rīgas 1. medicīnas koledžā (tālāk “koledžā”) var Latvijas Republikas pilsoņi ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas nepilsoņu izdotu pasi, kā arī ārvalstnieki, kuriem ir vidējo izglītību apliecinoši dokumenti. Ārzemnieku uzņemšanu un studijas koledžā nosaka Augstskolu likuma 45., 46., 83., 84. un 85.pants.

2. Uzņemšana studiju virzienos/studiju programmās „Māszinības” (41723), „Ārstniecība” (41721) un „Farmācija” (41725) sastāv no:

   2.1. reflektantu reģistrācijas studijām;

   2.2.  konkursa uz studiju vietām;

   2.3. konkursa rezultātu izziņošanas;

   2.4. studiju līguma noslēgšanas;

   2.5. imatrikulācijas studijām.

3. Reflektants, reģistrējoties studijām, uzņemšanas komisijā iesniedz:

   3.1. iesniegumu pēc koledžas noteiktas formas;

   3.2. vidējo izglītību apliecinošu dokumentu;

   3.3. centralizēto eksāmenu sertifikātus;

   3.4. pasi;

   3.5. 4 fotokartiņas (3 x 4 cm);

   3.6. veselības izziņu no ģimenes ārsta;

   3.7. ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu;

   3.8. bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši bērni – Labklājības ministrijas noteiktā  kārtībā izsniegtu bāreņa apliecību;

   3.9. ja reflektants vidējo izglītību ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņu, kas apliecina, ka ārvalstīs iegūtā izglītība atbilst Latvijas Republikas vidējās izglītības līmenim.

Dokumentu iesniegšana un reģistrēšana notiek bez maksas.

4. Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz

   - centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā) CE sertifikātā uzrādīto eksāmena daļu procentuālo vidējo vērtējumu,

   - visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu.

Iegūtie rezultāti tiek summēti un reflektanti konkursa kārtībā tiek imatrikulēti, sākot no summāri lielākā rezultāta, atbilstoši studiju vietu daudzumam.

Vienādu rezultātu uzrādīšanas gadījumos pretendents, kas iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei izmanto atkārtoti, tiek ierindots konkursa rezultātu rindā kā nākamais aiz pretendentu kopuma, kuri

   - iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei izmanto pirmo reizi,

   - iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem iepriekš ir izmantojuši, bet citas augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei,

   - iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem attiecīgās augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas ieguvei kaut kad ir izmantojuši, taču nav pabeiguši (nav iepriekš ieguvuši attiecīgo augstākās izglītības profesionālo kvalifikāciju). 

5. Studiju programmā „Farmācija” (41725) reflektantam jāuzrāda atestāta atzīme ķīmijā.

6. Ārpus konkursa uzņem bāreņus un bez vecāku apgādības palikušus bērnus.

7. Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmušas ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme un gala vērtējums latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā). 5 (piecu) ballu sistēmā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas procentuālai vērtējuma sistēmai, reizinot ar koeficientu 14. 10 (desmit) ballu sistēmā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas procentuālai vērtējuma sistēmai, reizinot ar koeficientiem 7-10,5.

8. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas Uzņemšanas komisija izziņo tā rezultātus. Konkursa pēdējais noslēguma termiņš ir 2018. gada 10. augusts. Ja konkursa rezultātā vai pēc imatrikulācijas nav aizpildītas valsts budžeta vietas, koledža izsludina papildu uzņemšanu, nosakot citus termiņus.

9. Reflektanti konkursa kārtībā tiek imatrikulēti konkrētajā studiju programmā pēc studiju līguma noslēgšanas. Reflektanti, kuri atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajiem nosacījumiem, slēdz līgumu ar Rīgas 1.medicīnas koledžu par izglītības iegūšanu pilna laika studijās.

10. Uzņemšanas komisija sagatavo rīkojuma projektu reflektantu imatrikulācijai. Rīkojumu par imatrikulāciju paraksta koledžas direktore. Reflektantu imatrikulācija notiek līdz 2018.gada 31.augustam.

11. Reflektanta pienākumi un tiesības.

   11.1. Reflektantam ir pienākums

      1) savlaikus iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamos dokumentus,

      2) izpildīt šo noteikumu prasības,

      3) ievērot koledžas iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā.

   11.2. Reflektantam ir tiesības

      1) iepazīties ar informāciju par visām koledžas piedāvātajām studiju programmām Uzņemšanas komisijā (mutiski un rakstiski),

      2) iepazīties ar konkursa rezultātiem,

      3) prasīt noformēt rakstveidā koledžas lēmumu par atteikumu imatrikulēt reflektantu,

      4) apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus koledžas direktorei vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

12. Koledžas tiesības un pienākumi.

   12.1. Koledžai ir pienākums

      1) savlaikus izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā,

      2) informēt par uzņemšanas kārtību,

      3) informēt par konkursa rezultātiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas,

      4) veikt imatrikulāciju studiju programmā.

   12.2.Koledžai ir tiesības

      1) veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā,

      2) noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības,

      3) ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

13. Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos ir iespējama, ja nokārtoti attiecīgās studiju programmas iepriekšējo posmu nepieciešamie pārbaudījumi citā augstskolā vai koledžā, kā arī ievērojot kārtību, ko nosaka Augstskolu  likums un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi.

14. 2018./2019. akadēmiskajā gadā Rīgas 1.medicīnas koledža piedāvā pilna laika klātienes studijas bez maksas šādos studiju virzienos/pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās:

   14.1. „Māszinības” (41723) māsas kvalifikācijas iegūšanai,

   14.2. „Ārstniecība” (41721) ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai,

   14.3. „Ārstniecība” (41721) vecmātes kvalifikācijas iegūšanai,

   14.4. „Farmācija” (41725) farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai.

15. Koledža var piedāvāt studijas 14. punktā minētajās izglītības programmās apgūt arī par maksu.

16. Pieteikšanās studijām 2018./2019.  akadēmiskajā gadā notiks no 2018.gada 4. jūnija līdz 2018. gada 3. augustam.

17. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiks uzsākta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018. gadā”.

18. Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00 Tomsona ielā 37, Rīgā.

Uzņemšana Profesionālajā vidusskolā

Informācija par stipendijām

Uzņemšana Jauniešu garantija