Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas uzņemšanas noteikumi

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr.90000022308

Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013, tālrunis/fakss 67371147, e-pasts: medskola@medskola.lv

                                                  

Stājas spēkā

 ar Rīgas 1.medicīnas koledžas

                                            direktora p.i. A.Cēberes

25.10.2018. rīkojumu Nr.1.14/293

 

Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 26.,27.,28. pantu un IZM 31.08.2018. iekšējiem noteikumiem Nr.1-6e/2018/17 „Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”.

 

1. Rīgas 1. medicīnas koledža (turpmāk tekstā Koledža) profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – Skola) izglītības programmās uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas nepilsoņu izdotu pasi, kā arī ārvalstniekus, kuriem ir vidējo/pamata izglītību apliecinoši dokumenti un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ārzemnieku apkalpošanas departamenta uzturēšanās atļauju nodaļas izsniegta uzturēšanās atļauja valstī.

2. Mācībām klātienē personu iesniegumus un citus dokumentus uzņemšanas komisija pieņem laika periodā, kuru mācību iestāde saskaņo ar LR IZM.

3. Skolas uzņemšanas komisijas sastāvu apstiprina ar koledžas direktores rīkojumu.

4. Personai, kura ir ieguvusi vidējo izglītību un vēlas uzsākt mācības Skolā izglītības programmās: Zobārstniecība (35b724001) profesionālā kvalifikācija Zobu tehniķis; Zobārstniecība (35b724001) profesionālā kvalifikācija Zobārstniecības māsa; Zobārstniecība (35b724001) profesionālā kvalifikācija Zobārsta asistents; Māszinības (35a723001) profesionālā kvalifikācija Māsas palīgs vai Sociālā aprūpe (35a762031) profesionālā kvalifikācija Aprūpētājs, uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

4.1. iesniegums izglītības iestādes direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (izglītības iestāde pārbauda iesniegumā norādīto ziņu atbilstību personas uzrādītajam personu apliecinošajam dokumentam);

4.2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

4.3. sekmju izraksta (pielikuma atestātam par vidējo izglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);

4.4. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu);

4.5. personu apliecinošu dokumentu (uzrādot oriģinālu);

4.6. 4 fotokartiņas (3x4 cm);

4.7. medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);

4.8. bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

5. Personai, kura ir sasniegusi 17 gadu vecumu, ieguvusi pamatizglītību un vēlas uzsākt mācības Skolā izglītības programmās: Māszinības (kods 32a723001) ar kvalifikāciju māsas palīgs vai Sociālā aprūpe (kods 32a762031) ar kvalifikāciju aprūpētājs,  uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

5.1. iesniegums izglītības iestādes direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (izglītības iestāde pārbauda iesniegumā norādīto ziņu atbilstību personas uzrādītajam personu apliecinošajam dokumentam);

5.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);

5.3. sekmju izraksta (pielikuma apliecībai par vispārējo pamatizglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);

5.4. pases kopija (uzrādot oriģinālu);

5.5. 4 fotokartiņas (3x4 cm);

5.6. medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);

5.7. bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

6. Personas ar vidējo izglītību Skolā uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu. Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmušas ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem  eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme. 5 (piecu) ballu sistēmā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas procentuālai vērtējuma sistēmai, reizinot ar koeficientu 14. 10 (desmit) ballu sistēmā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas procentuālai vērtējuma sistēmai, reizinot ar koeficientiem  7-10,5.

Personas ar pamata izglītību Skolā uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz reflektanta pamata izglītību apliecinoša dokumenta vidējo atzīmi.

7. Ārpus konkursa izglītības iestādē uzņem bērnus bāreņus, bez vecāku gādības palikušos bērnus, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem.

8. Papildus uzņemšanas prasības:

8.1. Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto praktiskais eksāmens zobu veidošanā;

9. Pieteikšanās mācībām 2019./2020. mācību gadam notiks no 2019. gada 14. jūnija līdz 2019. gada 15. augustam.

10. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

11. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un izglītojamā iesniegtajiem dokumentiem, koledžas direktore līdz 2019. gada 31. augustam izdod rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu Skolas izglītojamo skaitā.

12. Koledža var piedāvāt mācības Skolas izglītības programmās arī par maksu.

13. Izglītības programmu īstenošanu klātienē Skola uzsāk 1. septembrī.

14. Izglītojamos, kuri 10 (desmit) dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības, ar koledžas direktores rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita.

15. Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

SASKAŅOTS

Rīgas 1.medicīnas koledžas

Padomes sēdē 2018.gada 29. novembrī,

protokols Nr.3