Veiksmīgi noslēdzies LU R1MK izglītības programmu “Zobu tehniķis”, “Zobārsta asistents” un “Māsas palīgs” akreditācijas process

No š.g. 12.aprīļa līdz 16.aprīlim LU Rīgas 1. medicīnas koledžā norisinājās akreditācija, kuras ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienests vērtēja skolas darbu un izglītības programmu “Zobu tehniķis”, “Zobārsta asistents” un “Māsas palīgs” īstenošanas kvalitāti.

Esam patiesi gandarīti par LU R1MK augsto novērtējumu! Kvalitātes vērtējuma līmenis visās jomās – mācīšana un mācīšanās, pedagogu profesionālā kapacitāte, izglītības programmu īstenošana, infrastruktūra un resursi – ir ļoti labi un izcili.

Izglītības programmu īstenošanas stiprās puses:

1. Pieredze zobu tehniķu programmas īstenošanā un atgriezeniskajā saitē ar zobu tehniķu profesionālo biedrību.

2. Pedagogu profesionalitāte gan mācību procesa veikšanā, gan jauno tehnoloģiju  apgūšanā un sava darba izvērtēšanā.

3. Izveidota droša un ergonomiska vide, lai tiktu nodrošināts veiksmīgs mācību process.

4. Mūsdienīgs un kvalitatīvu izglītības procesu nodrošinošs materiāltehniskais klāsts, kā arī telpu multifunkcionalitāte.

Izglītības programmas ir akreditētas uz 6 gadiem – līdz 2027.gada 29.aprīlim.

Akreditācijas ekspertu komisija veica kvalitātes vērtēšanu, izmantojot šādas metodes: attālinātas intervijas ar izglītības iestādes vadību, pedagogiem, dibinātāja pārstāvi, prakšu vadītājiem, izglītojamajiem, darba devēju pārstāvjiem; nodarbību vērošana attālināti; situāciju analīze par pedagoģijas un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem; izglītības iestādes virtuāla apskate kopā ar izglītības programmu vadītājiem; dokumentu izpēte; fokusgrupu diskusija par aktuālajiem jautājumiem, kurā piedalījās iestādes vadība; attālināto mācību izpēte; tīmekļa vietnes informācijas izpēte.

Pateicamies akreditācijas ekspertu komisijai par koledžas darba rezultātu analīzi un objektīvo novērtējumu!