ZIEMAS UZŅEMŠANA

Ja Tevi saista medicīna un darbs ar cilvēkiem, kā arī vēlies darīt sabiedrībai nozīmīgu darbu, nāc studēt LU Rīgas 1. medicīnas koledžā!

Piesakies studijām LU Rīgas 1. medicīnas koledžā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās (studiju programma “Ārstniecība” ar ārsta palīga kvalifikāciju, studiju programma “Ārstniecība” ar vecmātes kvalifikāciju, studiju programma “Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju) elektroniski koledžas mājaslapā ŠEIT un klātienē koledžā Tomsona ielā 37 no 2022.gada 17.janvāra līdz 4.februārim.

Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, Tomsona ielā 37, Rīgā. Uzņemšanas komisijas tālr.: 67378094, e-pasts: uznemsana@medskola.lv

Piesakoties studijām, būs jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta (pielikuma atestātam par izglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu);
  • 1 fotokartiņa 3x4 cm (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās);
  • medicīnas izziņa no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā (veidlapa Nr.027/u);
  • ja notikusi uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments (maksa par reģistrāciju 5 EUR pirms tam jāieskaita koledžas bankas kontā, informācija seko tālāk);
  • bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • Ja vidējā izglītība ir iegūta ārvalstīs, nepieciešama Akadēmiskā informācijas centra izziņa, kas apliecina, ka ārvalstīs iegūtā izglītība atbilst LR vidējās izglītības līmenim;
  • Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie rezultāti, iesniedz apgūto kursu dokumentus, kas apliecina šo kursu sekmīgu apguvi.

Piesakoties uz vietas koledžā, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāaizpilda iesniegums. Ja vēlaties pieteikumu iesniegt elektroniski, arī tad būs jāaizpilda iesniegums (elektroniski), bet dokumentu oriģinālus būs jāuzrāda vēlāk - par to saņemsiet detalizētu informāciju.

Reģistrācijas maksa - 5 EUR. Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža
Reģ. Nr. 90000022308
Valsts kase, TRELLV2X
LV44TREL970023503700B
Maksājuma mērķis: 21379 kods, vārds, uzvārds, personas koda pirmā daļa, maksa par reģistrāciju

Uzņemšanas noteikumi