Studiju procesa organizēšana LU R1MK 2021./2022. ak.g.

Pamatojums: MK 09.06.2021. noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, IZM 20.08.2021. Vadlīnijas studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

  1. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža (LU R1MK) 2021./2022. akadēmiskajā gadā atsāk darbu klātienē drošā režīmā vai daļēji drošā režīmā (daļēji drošu režīmu nodrošinot līdz 2021. gada 10. oktobrim), kā arī īstenojot studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte.

 Studijas klātienē:

  • drošs režīms: klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu;
  • daļēji drošs režīms (ierobežotā pārejas periodā, līdz 2021. gada 10. oktobrim, lai līdz šim laikam iegūtu vakcinācijas statusu): studiju procesā var piedalīties ne tikai personas ar derīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet arī testētās personas, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā.

Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem personāla locekļiem un studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu. Ne vēlāk kā 2021. gada 11. oktobrī ir jāpāriet uz drošo režīmu.

2. Netiek noteikti kvantitatīvi ierobežojumi studējošo skaitam auditorijās un netiek noteikti telpas platības ierobežojumi uz vienu studējošo.

3. Studiju procesā tiek ņemti vērā LU R1MK epidemioloģisko drošību regulējošie normatīvie akti, kas iekļauj aptverošu epidemioloģisko risku izvērtējumu, kas ir zināmi personālam, studējošajiem un sadarbības partneriem un kas ir publiskoti LU R1MK tīmekļvietnē https://www.rmk1.lv/lv/par-koledzu/dokumenti/  .

4. Covid-19 pārslimojušās, pret Covid-19 vakcinētās personas un personas, kurām ir negatīvs testa rezultāts, tiek identificētas, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

5. Valstī noteiktais luksofora princips (ja tāds ir) neietekmē studiju procesu. Studiju procesam netiek piemērots reģionālais epidemioloģiskās drošības režīms.

6. CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei studiju telpās, ir līdz 1000 ppm. Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi:

  • vēdināšana jānodrošina ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm (tiklīdz iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji) vai reizi divās stundās 15 minūtes;
  • vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls;
  • vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem);
  • vēdina, atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja;
  • starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai.

7. LU R1MK ir nodrošināta iespēja regulāri dezinficēt un mazgāt rokas, nodrošinot atbilstošus līdzekļus.

8. Tiek veikta personas veselības stāvokļa uzraudzība – netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne; nodarbinātajām personām un studējošajiem tiek sniegta informācija par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību.

9. Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamās personas no saviem līdzekļiem.

Profesionālās vidējās un arodizglītības programmas

10. Izglītības procesu klātienē īsteno:

10.1. profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvē vienas grupas ietvaros,

10.2. profesionālās izglītības programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguvē izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes,

10.3. praktiskajās mācībās un pārbaudījumos, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem personai nepieciešami darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikāta, apliecības un cita tamlīdzīga dokumenta saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai vai uzturēšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai.

11. LU R1MK nosaka kārtību un atbildīgos par izglītojamo un nodarbināto testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu, laboratoriju, dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, profesionālās izglītības programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālu apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.

12. Nodrošināta regulāra telpu vēdināšana kā noteikts šī dokumenta 6. punktā.

13. LU R1MK  organizē izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

14. LU R1MK organizē nodarbināto testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

15. Izglītības iestāde izglītojamo testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums). Ja nodarbinātie un izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē izglītības iestādi.

16. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot:

16.1. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,

16.2. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu),

16.3. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas īstenotājs, organizējot mācības klātienē, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi (minētie nosacījumi neattiecas uz vienas un tās pašas profesionālās izglītības grupas (kursa) ietvaros organizētajām mācībām):

16.3.1. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta,

16.3.2. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem,

16.3.3. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.

Noteikumi par studiju procesa organizēšanu LU R1MK 2021./2022. akadēmiskajā gadā pieejami šeit.