Uzņemšana 2022./ 2023. ak. g.!

Izvēlies studēt LU Rīgas 1. medicīnas koledžā galvaspilsētas centrā un iegūsti darba devēju pieprasītu profesiju par valsts budžeta līdzekļiem!

 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
  • Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju (studiju ilgums 3 gadi)
  • Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju (studiju ilgums 3 gadi)
  • Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju ( studiju ilgums 2.5 gadi)
 • profesionālās vidējās izglītības programmas
  • Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju (mācību ilgums 2.5 gadi)
  • Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju (mācību ilgums 2 gadi)
 • arodizglītības programmas
  • Māszinības ar māsas palīga kvalifikāciju (mācību ilgums 1 gads)
  • Sociālā aprūpe ar aprūpētāja kvalifikāciju (mācību ilgums 1 gads)
 • profesionālās pilnveides izglītības programma
  • Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība (mācību ilgums 9 mēneši)

 • mācību mobilitātes Erasmus+ programmā;
 • labiekārtota dienesta viesnīca blakus koledžai un ēdnīca koledžas telpās;
PIETEIKUMU REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM (klātienē)04.07.2022.-05.08.2022.
PIETEIKUMU REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM (elektroniski)04.07.2022.-05.08.2022.
UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS (darba dienās)10:00-16:00
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI Zobu tehniķa specialitātes reflektantiem09.08.2022. plkst.11:00
KONSULTĀCIJA pirms iestājpārbaudījuma Zobu tehniķa specialitātes reflektantiem08.08.2022. plkst.12:00
REZULTĀTU PAZIŅOŠANA (koledžas mājas lapā, SMS īsziņa)09.08.2022. plkst.15:00
Studiju līgumu slēgšana (ārsta palīgs, vecmāte, farmaceita asistents)10.08.2022.-12.08.2022.

Uzņemšanas komisijas tālr.: 67378094, e-pasts: uznemsana@medskola.lv

Nākot pieteikties studijām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija (ja esat ieguvis vispārējo pamatizglītību un vēlaties mācīties par māsas palīgu vai aprūpētāju - no 17 gadu vecuma) (uzrādot oriģinālu);
 • sekmju izraksta (pielikuma atestātam par izglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu);
 • 1 fotokartiņa 3x4 cm (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās);
 • 3 fotokartiņas 3x4 cm (profesionālās vidējās un arodizglītības programmās);
 • medicīnas izziņa no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā (veidlapa Nr.027/u);
 • ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • reģistrācijas maksu apliecinošs dokuments (maksa par reģistrāciju 5 EUR pirms tam jāieskaita koledžas bankas kontā - skat. rekvizītus tālāk);
 • bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un aizpilda iesniegumu.  

Reģistrācijas maksa - 5 EUR. Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža Reģ. Nr. 90000022308
Valsts kase, TRELLV2X
LV44TREL970023503700B

Maksājuma mērķis: 21379 kods, vārds, uzvārds, personas koda pirmā daļa, maksa par reģistrāciju

Uzņemšanas noteikumi