Erasmus+ personāla mobilitāte 2016./2017. studiju gadā

No 2017. gada 25. septembra līdz 29. septembrim koledžas zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža un Tālākizglītības nodaļas vadītāja Svetlana Gaile piedalījās Erasmus+ profesionālās pieredzes pilnveides mobilitātes darbinieku apmaiņā Utenas koledžā. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā bija lietišķa, radoša un labvēlīga atmosfēra. Notika kopīgas darba grupu sanāksmes, piedaloties Utenas koledžas Māszinību katedras vadībai un docētājiem, tālākizglītības organizatoriem, grāmatvedības darbiniekiem, kā arī piedaloties Medicīnas fakultātes dekānam, kurš ievirzīja pārrunas par abu koledžu sadarbība turpināšanu jaunā kvalitatīvā līmenī. 

Personāla pilnveides mobilitātes ietvaros iepazināmies ar sadarbības koledžas starptautisko pieredzi kopīgu starptautisko veselības aprūpes studiju programmu izveidē, modulāru izglītības programmu sagatavošanā un organizēšanā, studiju programmu akreditācijas procesu Lietuvā. Ieguvām pieredzi prakses, t.sk., starptautiskās prakses, organizēšanā un novērtēšanā, metodisko mācību materiālu izstrādē,  jaunu mācību metožu pielietošanā teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Mobilitātes dalībnieku pieredze tiks adaptēta Rīgas 1. medicīnas koledžā, attīstot un pilnveidojot studiju programmu saturu un īstenošanas metodes, kā arī jaunu studiju un tālākizglītības programmu veidošanā.

Pateicoties Erasmus+ projektam, ir uzsākta padziļināta un konkrēta sadarbība Māsas izglītības programmā: plānota koledžas absolventu izglītības turpināšana Utenas koledžā bakalaura programmā, ir iestrādnes kopīgam pētniecības darbam. Uz Lietuvas izglītības sistēmas pieredzes bāzes koledža plāno veidot modulāras studiju programmas. Saņēmām piedāvājumu no partnerinstitūcijas arī nākošajā gadā abpusēji sadarboties  Erasmus+ studentu, docētāju un darbinieku prakses, docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātēs.   

Par neformālo izglītību Utenas koledžā atbild Stratēģiskās attīstības departaments, kura galvenā darbības joma ir projektu īstenošana. Ar neformālo izglītību Stratēģiskās attīstības departaments nodarbojas tāpēc, ka tā tiek īstenota pēc darba devēju pasūtījuma kā atsevišķi projekti.

Katru gadu Lietuvas IZM nosaka katras studiju programmas budžeta vietas finansējumu. Maksas studiju vietas izmaksas ir identiskas valsts budžeta vietas finansējumam. Utenas koledžā 30% ir valsts budžeta finansētas studiju vietas, ko studenti aizpilda centralizētā uzņemšanas konkursa rezultātā;  70% - maksas studiju vietas. Ārzemju studentiem studiju maksa ir augstāka kā lietuviešu studentiem.

Vizītes Utenas koledžā rezultāti:

  1. Erasmus+ mobilitātes laikā tika sagatavots līguma projekts (General Cooperation Agreement), tajā uzskaitot galvenās sadarbības pozīcijas. Līgumu paredzēts parakstīt 2018. gada sākumā. Līgumā plānota Māszinību studiju programmas pilnveidošana, Rīgas 1. medicīnas koledžas absolventu izglītības turpināšana Māszinību profesionālā bakalaura programmā Utenas koledžā;
  2. Ir plānota koledžas Zobu tehniķa izglītības programmas absolventu studiju turpināšana augstākā kvalifikācijas līmenī – bakalaura programmā Utenas koledžā;
  3. Ir plānota koledžas zobārstniecības māsu izglītības turpināšana Higiēnista profesionālā bakalaura programmā Utenas koledžā;
  4. Starptautisko studiju ietvaros plānoti kopīgi pētījumi ar Utenas koledžu studentiem, akadēmisko personālu ārstniecībā, māszinībās, zobārsniecībā ;
  5. Vizītes laikā tika iepazīta Utenas kolēģu pieredze modulāro izglītības programmu veidošanā;
  6. Notika iepazīšanās ar studiju virziena akreditācijas sagatavošanas metodiku Lietuvas AII;
  7. Izveidojās produktīva, lietišķa sadarbība ar Utenas koledžas starptautisko projektu vadītāju, kas ir labs pamats turpmākajai koledžu sadarbībai.

Ar savu pieredzi esam iepazīstinājušas Rīgas 1. medicīnas koledžas administrāciju, akadēmisko personālu, koledžas padomi, darba devēju pārstāvjus. Pieredzes brauciens bija vērtīgs, interesants un uz tālāku sadarbību vērsts.

Erasmus prakses mobilitātes ietvaros piešķirtais finansējums bija pilnīgi pietiekošs.

Mūsu secinājums: jāturpina starptautiskās aktivitātes paplašināt un tajās iesaistīt vēl vairāk pedagogu, lai veiksmīgi realizētu studiju programmu internacionalizāciju saskaņā ar mūsu koledžas stratēģiskajiem mērķiem līdz 2020. gadam.