“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress – 11.10.2019.

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/003 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Rīgas 1.medicīnas koledžas projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Latvijas Universitātes aģentūra ''Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža'' Rīgā, Tomsona ielā 37, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras  modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Projektā laika posmā 01.07.2019.-30.09.2019. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

1. Iesniegti vienošanās grozījumi, lai īstenotu projektā plānotās darbības, kuras ir paredzēts segt no Ministru kabineta noteikumu Nr. 533 10. un 15.7.punktā norādītā snieguma ietvara izpildes finansējuma, pagarināts projekta darbības īstenošanas laiks no 24 mēnešiem (līdz 2019.gada 30.septembrim) uz 32 mēnešiem (līdz 2020.gada 31.maijam). Un palielināts budžets par 26 540 EUR.

Saskaņā ar LU R1MK iecerēm snieguma rezerves finansējumu 26 540 euro apmērā plānots izmantot mācību aprīkojuma – Dzemdību norises vadīšanas komplekta iegādei (tas sastāv no manekena un aprīkojuma dzemdētājas dzīvības funkciju atjaunošanai, novērtēšanai, uzturēšanai un nodrošināšanai). Minētais aprīkojums ir nepieciešams studiju programmas „Ārstniecība” studējošajiem, kas iegūst kvalifikāciju „Vecmāte” un „Ārsta palīgs”, kā arī studiju programmas „Māszinības” studējošajiem, lai pilnvērtīgi apgūtu praktiskās iemaņas dzemdību norises vadīšanā. Līdz ar to tā iegāde ir lietderīga un nepieciešama projekta mērķa sasniegšanai.

2. Informācijas un publicitātes pasākumi – Rīgas 1.medicīnas koledžas tīmekļa vietnē 11.07.2019. aktualizēta informācija par projektu.

Informācija sagatavota 11.10.2019.