“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress – 14.04.2020.

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/003 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Rīgas 1.medicīnas koledžas projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Latvijas Universitātes aģentūra ''Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža'' Rīgā, Tomsona ielā 37, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras  modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Projektā laika posmā 01.01.2020.-31.03.2020. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

1. Noslēgts līgums (07.02.2020.) un piegādāts (25.03.2020.) iepirkuma “Simulatora ginekoloģiskai un dzemdību iemaņu apguvei ar eksamināciju piegāde” ID Nr. RPMK 2019/7 ietvaros iegādātais aprīkojums, kas nepieciešams studiju programmas „Ārstniecība” studējošajiem, kas iegūst kvalifikāciju „Vecmāte” un „Ārsta palīgs”, kā arī studiju programmas „Māszinības” studējošajiem, lai pilnvērtīgi apgūtu praktiskās iemaņas dzemdību norises vadīšanā. Līdz ar to Projektā pilnā apmērā ir pabeigtas visas plānotās iegādes.

2. Informācijas un publicitātes pasākumi – Rīgas 1.medicīnas koledžas tīmekļa vietnē 10.01.2020. aktualizēta informācija par projektu.

Informācija sagatavota 14.04.2020.