Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Izglītības programmas veidsNeformālās izglītības programma
Neformālās izglītības programmas nosaukumsVeselības paškontroles atbalsta pasākumi pacientiem aptiekā
MērķauditorijaFarmaceiti un farmaceita asistenti
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums  8 (astoņas) akadēmiskās stundas (viena diena)
- 6 (sešas) akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
- 2 (divas) akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks  29.06., 20.07., 23.08., 19.09., 27.10., 26.11., 16.12.2022., 20.01.2023. no plkst.10.00-17.10
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” Tomsona iela 37, Rīga, Latvija vai cita Latvijas pilsēta, tiešsaistē google Meet platformā
Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i  Sertificēts farmaceits Grigorijs Golubs
Sertificēta farmaceite Alīna Kriviņa
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanuApliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -  12 TIP
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asMācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties:
https://www.mitto.me/r1mk-macibu-programma 
https://www.rmk1.lv/lv/
Projekta administratīvā vadītāja – Maira Vīksna, tālrunis +371 29745025
e-pasta adrese: kursi@medskola.lv
Neformālās izglītības programmas mērķis  Uzlabot un papildināt  farmaceitiem un farmaceita asistentiem nepieciešamās profesionālās zināšanas un izkopt prasmes veselības paškontroles atbalsta pasākumu īstenošanā pacientiem aptiekā,  risinot ar veselību saistītās iedzīvotāju vajadzības un  nodrošinot izglītošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros  
Mācību programmas tēmas1. Ekspresdiagnostika un veselības paškontrole
2. Neinvazīvie eksprestesti
3. Invazīvie eksprestesti  
Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana  Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas Veselības paškontroles atbalsta pasākumi pacientiem aptiekā apguvi